Отчет о финансовых результатах

Финансовые результаты за 1 квартал 2015 г.

fin2015-1kv1

fin2015-1kv2

Финансовые результаты за 3 квартал 2014 г.

fin2014-3kv1

fin2014-3kv2

Финансовые результаты за 1 полугодие 2014 г.

Фин.результат 2014 1 кв 1 стр

Фин.результат 2014 1 кв 2 стр

Финансовые результаты за 1 кв. 2014 г.

Фин.результат 2014 1 кв 1 стр

Фин.результат 2014 1 кв 2 стр

Финансовые результаты за 2013 г.

Финансовые результаты за 2013 г. ООО Механический завод

Финансовые результаты за 2013 г. ООО Механический завод

 

Финансовые результаты 3 квартал 2013 г.

finrez2kv2013str1

finrez2kv2013str2

 

Финансовые результаты 1 полугодие 2013 г.

finrez2kv2013str1

finrez2kv2013str2

 

 

Финансовые результаты 1 квартал 2013 г.

 

 

 

Звіт про фінансові результати за 2012 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

109744

130899

Податок на додану вартість

015

4961

1631

Акцизний збір

020

0

0

 

025

0

0

Інші вирахування з доходу

030

0

0

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

104783

129268

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

100712

121443

Валовий прибуток:

- прибуток

050

4071

7825

- збиток

055

0

0

Інші операційні доходи

060

2230

1934

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

3404

5100

Витрати на збут

080

2301

3106

Інші операційні витрати

090

360

1088

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

0

0

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

236

465

- збиток

105

0

0

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

22

91

Інші доходи

130

225

61

Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

131

0

Фінансові витрати

140

267

123

Втрати від участі в капіталі

150

0

0

Інші витрати

160

194

31

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

22

463

- збиток

175

0

0

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

0

0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

5

863

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

17

0

- збиток

195

0

400

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

0

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

17

0

- збиток

225

0

400

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Матеріальні затрати

230

96592

114656

Витрати на оплату праці

240

6615

7176

Відрахування на соціальні заходи

250

2503

2729

Амортизація

260

2039

2582

Інші операційни витрати

270

25

3690

Разом

280

107774

130833

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300

0.000

0.000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0.000

0.000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.00000000

0.00000000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0.00000000

0.00000000

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.00000000

0.00000000

Примітки

ТОВ "Механiчний завод" акцiй не випускало, тому рядки 300-340 не заповнюються. Для визначення обсягу продажу пiдприємство використовує метод нарахувань: продаж визначається у момент, коли вiдбувається вiдвантаження продукцiї, надання послуг. За перiод з сiчня по грудень 2012року дохiд вiд реалiзацiї склав 109744,0 тис. грн., чистий дохiд вiд реалiзацiї - 104783,0 тис. грн., чистий прибуток за 2012 рiк склав 17 тис. грн.

Керівник

Путiлов Станiслав Ісидорович

Головний бухгалтер

Сушко Олена Миколаївна

за 9 месяцев 2012 года

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

78350

106080

Податок на додану вартість

015

( 4450 )

( 400 )

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

 

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 0 )

( 0 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції

(товарів, робіт, послуг)

035

73900

105680

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 70775 )

( 99112 )

Загально виробничі витрати

045

( - )

( - )

Валовий прибуток:

прибуток

050

3125

6568

збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

1426

1596

Доход від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції

061

0

0

Адміністративні витрати

070

( 2644 )

( 3952 )

Витрати на збут

080

( 1524 )

( 2663 )

Інші операційні витрати

090

( 257 )

( 770 )

Витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції

091

0

0

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

126

779

збиток

105

( 0 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

20

65

Інші доходи

130

220

45

Фінансові витрати

140

(157 )

( 92 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 193 )

( 21 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

16

776

збиток

175

( 0 )

( 0 )

Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття:

     

прибуток

176

0

0

збиток

177

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

3

706

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

13

70

збиток

195

( 0 )

( 0 )

Надзвичайні:

доходи

200

0

0

витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Частки зменшості

215

0

0

Чистий:

прибуток

220

13

70

збиток

225

( 0 )

( 0 )

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

 

 

 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

67957

93945

Витрати на оплату праці

240

4917

5386

Відрахування на соціальні заходи

250

1860

2047

Амортизація

260

1529

1967

Інші операційни витрати

270

1391

3429

Разом

280

77654

106774

 

 

 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0

0

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0

0

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

 

 

1 полугодие 2012 года

I. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Форма N 2 Код по ГКУД 1801001
Статья Код строки За отчетный период За предыдущий период
1 2 3 4
Доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) 010 52601 74880
Налог на добавленную стоимость 015 (3660) (306)
Акцизный сбор 020 (-) (-)
  025 (-) (-)
Другие вычеты из дохода 030 (-) (-)
Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) 035 48941 74574
Себестоимость реализации продукции (товаров, работ, услуг) 040 (46825) (69682)
Общепроизводственные расходы 045 (-) (-)
Валовый доход:      
доход 050 2116 4892
убыток 055 (-) (-)
Прочие операционные доходы 060 880 1233
Доход от первоначального признания биологических активов и сельскохозяйственной продукции 061 - -
Административные расходы 070 (1720) (2687)
Расходы на сбыт 080 (984) (1983)
Прочие операционные расходы 090 (219) (495)
Расходы от первоначального признания биологических активов и сельскохозяйственной продукции 091 - -
Финансовые результаты от операционной деятельности:      
прибыль 100 73 960
убыток 105 (-) (-)
Доход от участия в капитале 110 - -
Другие финансовые доходы 120 15 43
Другие доходы 130 216 45
Финансовые расходы 140 (98) (63)
Потери от участия в капитале 150 (-) (-)
Прочие расходы 160 (193) (21)
Прибыль (убыток) от влияния инфляции на монетарные статьи 165 - -
Финансовые результаты от обычной деятельности до налогообложения:      
прибыль 170 10 964
убыток 175 (-) (-)
Финансовые результаты от прекращенной деятельности после налогообложения и / или прибыль или убыток от переоценки необоротных активов и групп выбытия:      
прибыль 176 - -
убыток 177 (-) (-)
Налог на прибыль от обычной деятельности 180 2 505
Доход с налога на прибыль от обычной деятельности 185 - -
Финансовые результаты от обычной деятельности:      
прибыль 190 8 459
убыток 195 (-) (-)
Чрезвычайные:      
доходы 200 (-) (-)
расходы 205 (-) (-)
Налоги с чрезвычайной прибыли 210 (-) (-)
Доли меньшинства 215 - -
Чистый:      
Прибыль 220 8 459
Убыток 225 (-) (-)
Обеспечение материального поощрения 226 - -

 

II. ЭЛЕМЕНТЫ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

Наименование показателя Код строки За отчетный период За предыдущий период
1 2 3 4
Материальные затраты 230 44245 68046
Расходы на оплату труда 240 3273 3471
Отчисления на социальные мероприятия 250 1240 1319
Амортизация 260 1021 1361
Прочие операционные расходы 270 1027 2690
Итого 280 50806 76887

 

III. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ

Название статьи Код строки За отчетный период За предыдущий период
1 2 3 4
Среднегодовое количество простых акций 300 - -
Скорректированное среднегодовое количество простых акций 310 - -
Чистая прибыль, (убыток) на одну простую акцию 320 - -
Скорректированная чистая прибыль, (убыток) на одну простую акцию 330 - -
Дивиденды на одну простую акцию 340 - -

 

1 квартал 2012 года

I. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Форма N 2 Код по ГКУД 1801001
Статья Код строки За отчетный период За предыдущий период
1 2 3 4
Доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) 010 21496 29592
Налог на добавленную стоимость 015 (2714) (153)
Акцизный сбор 020 (0) (0)
  025 (0) (0)
Другие вычеты из дохода 030 (0) (0)
Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) 035 18782 29439
Себестоимость реализации продукции (товаров, работ, услуг) 040 (18306) (27388)
Общепроизводственные расходы 045 (-) (-)
Валовый доход:      
доход 050 476 2051
убыток 055 (0) (0)
Прочие операционные доходы 060 429 562
Доход от первоначального признания биологических активов и сельскохозяйственной продукции 061 0 0
Административные расходы 070 (421) (1427)
Расходы на сбыт 080 (280) (775)
Прочие операционные расходы 090 (164) (174)
Расходы от первоначального признания биологических активов и сельскохозяйственной продукции 091 0 0
Финансовые результаты от операционной деятельности:      
прибыль 100 40 237
убыток 105 (0) (0)
Доход от участия в капитале 110 0 0
Другие финансовые доходы 120 10 12
Другие доходы 130 200 32
Финансовые расходы 140 (52) (25)
Потери от участия в капитале 150 (0) (0)
Прочие расходы 160 (193) (21)
Прибыль (убыток) от влияния инфляции на монетарные статьи 165 0 0
Финансовые результаты от обычной деятельности до налогообложения:      
прибыль 170 5 235
убыток 175 (0) (0)
Финансовые результаты от прекращенной деятельности после налогообложения и / или прибыль или убыток от переоценки необоротных активов и групп выбытия:      
прибыль 176 0 0
убыток 177 (0) (0)
Налог на прибыль от обычной деятельности 180 1 209
Доход с налога на прибыль от обычной деятельности 185 0 0
Финансовые результаты от обычной деятельности:      
прибыль 190 4 26
убыток 195 (0) (0)
Чрезвычайные:      
доходы 200 (0) (0)
расходы 205 (0) (0)
Налоги с чрезвычайной прибыли 210 (0) (0)
Доли меньшинства 215 0 0
Чистый:      
Прибыль 220 4 26
Убыток 225 (0) (0)
Обеспечение материального поощрения 226 0 0

 

II. ЭЛЕМЕНТЫ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

Наименование показателя Код строки За отчетный период За предыдущий период
1 2 3 4
Материальные затраты 230 18025 27479
Расходы на оплату труда 240 1622 1380
Отчисления на социальные мероприятия 250 617 607
Амортизация 260 527 727
Прочие операционные расходы 270 456 1342
Итого 280 21247 31535

 

III. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ

Название статьи Код строки За отчетный период За предыдущий период
1 2 3 4
Среднегодовое количество простых акций 300 0 0
Скорректированное среднегодовое количество простых акций 310 0 0
Чистая прибыль, (убыток) на одну простую акцию 320 0 0
Скорректированная чистая прибыль, (убыток) на одну простую акцию 330 0 0
Дивиденды на одну простую акцию 340 0 0

 

2011 год

I. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Форма N 2 Код по ГКУД 1801001
Статья Код строки За отчетный период За предыдущий период
1 2 3 4
Доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) 010 130899 172780
Налог на добавленную стоимость 015 (1631) (2576)
Акцизный сбор 020 (0) (0)
  025 (0) (0)
Другие вычеты из дохода 030 (0) (0)
Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) 035 129268 170204
Себестоимость реализации продукции (товаров, работ, услуг) 040 (121443) (157270)
Общепроизводственные расходы 045 (-) (-)
Валовый доход:      
доход 050 7825 12934
убыток 055 (0) (0)
Прочие операционные доходы 060 1934 1659
Доход от первоначального признания биологических активов и сельскохозяйственной продукции 061 0 0
Административные расходы 070 (5100) (4855)
Расходы на сбыт 080 (3106) (4068)
Прочие операционные расходы 090 (1088) (2613)
Расходы от первоначального признания биологических активов и сельскохозяйственной продукции 091 0 0
Финансовые результаты от операционной деятельности:      
прибыль 100 465 3057
убыток 105 (0) (0)
Доход от участия в капитале 110 0 0
Другие финансовые доходы 120 91 286
Другие доходы 130 61 63
Финансовые расходы 140 (123) (139)
Потери от участия в капитале 150 (0) (0)
Прочие расходы 160 (31) (0)
Прибыль (убыток) от влияния инфляции на монетарные статьи 165 0 0
Финансовые результаты от обычной деятельности до налогообложения:      
прибыль 170 463 3267
убыток 175 (0) (0)
Финансовые результаты от прекращенной деятельности после налогообложения и / или прибыль или убыток от переоценки необоротных активов и групп выбытия:      
прибыль 176 0 0
убыток 177 (0) (0)
Налог на прибыль от обычной деятельности 180 863 1818
Доход с налога на прибыль от обычной деятельности 185 0 0
Финансовые результаты от обычной деятельности:      
прибыль 190 0 1449
убыток 195 (400) (0)
Чрезвычайные:      
доходы 200 (0) (0)
расходы 205 (0) (0)
Налоги с чрезвычайной прибыли 210 (0) (0)
Доли меньшинства 215 0 0
Чистый:      
Прибыль 220 0 1449
Убыток 225 (400) (0)
Обеспечение материального поощрения 226 0 0

 

II. ЭЛЕМЕНТЫ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

Наименование показателя Код строки За отчетный период За предыдущий период
1 2 3 4
Материальные затраты 230 114656 137275
Расходы на оплату труда 240 7176 5728
Отчисления на социальные мероприятия 250 2729 2154
Амортизация 260 2582 2851
Прочие операционные расходы 270 3690 17146
Итого 280 130833 165154

 

III. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОХОДНОСТИ АКЦИЙ

Название статьи Код строки За отчетный период За предыдущий период
1 2 3 4
Среднегодовое количество простых акций 300 0 0
Скорректированное среднегодовое количество простых акций 310 0 0
Чистая прибыль, (убыток) на одну простую акцию 320 0 0
Скорректированная чистая прибыль, (убыток) на одну простую акцию 330 0 0
Дивиденды на одну простую акцию 340 0 0

1. ООО «Механический завод» акций не выпускало, строки 300-340 не заполняются.
2. Для определения объема продаж предприятие использует метод начислений: продажа определяется на момент, когда происходит отгрузка продукции, оказания услуг. В январе-декабре 2011 года доход от реализации продукции составил 130899 тыс.грн., Чистый доход от реализации - 129268 тыс.грн., Чистый убыток за 2011 год составил 400 тыс.

Генеральный директор: Путилов Станислав Исидорович

Главный бухгалтер: Сушко Елена Николаевна