Информация эмитента ценных бумаг за 2014

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Механiчний завод
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
30667065
4. Місцезнаходження
Херсонська , Комсомольський, 73034, Херсон, Миколаївське шосе,5км.
5. Міжміський код, телефон та факс
0552411700 0552411700
6. Електронна поштова адреса
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.04.2015
  (дата)
2. Річна інформація опублікована у "Вiдомостi НКЦПФР" 77 (2081)   23.04.2015
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці mz.ua в мережі Інтернет 21.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

 

 

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента  
9. Інформація про загальні збори акціонерів  
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента  
2) інформація про облігації емітента X
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
17. Інформація про стан корпоративного управління  
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність  
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки До складу змiсту рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:"Вiдомостi щодо участi емiтента в створенi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб.
"Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" - посадовi особи емiтента не володiють акцiями емiтента.
"Iнформацiя про рейтингове агенство" -за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингового агенства.
"Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента" - за звiтний перiод осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента, немає.
"Iнформацiя про загальнi збори акцiонерiв" - за звiтний перiод загальнi збори акцiонерiв не проводились.
"Iнформацiя про дивiденди"- за звiтний перiод дивiденди не нараховувались i не виплачувались.
"Iнформацiя про випуски акцiй емiтента" - за звiтний перiод випускiв акцiй емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" - за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося.
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв"-за звiтний перiод випускiв боргових цiнних паперiв емiтента не реєструвалося.
"Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникла протягом звiтного перiоду"- за звiтний перiод емiтент не мав випадкiв особливої iнформацiї.
"Iнформацiя про стан корпоративного управлiння" - у звiтному перiодi емiтент не приймав участi у корпоративному управлiннi.
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" -за звiтний перiод випускiв iпотечних облiгацiй емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про склад,структуру i розмiр iпотечного покриття" - iпотечного покриття у звiтному роцi не було.
"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв стлати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" - iпотечного покриття у звiтному роцi не було.
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" - випуску iпотечних сертифiкатiв не було.
"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - у звiтному роцi емiтент не реєстрував iпотечних активiв.
"Основнi вiдомостi про ФОН" -емiтент у звiтному роцi не створював ФОН, не випускав сертифiкати ФОН, не має осiб, що володiють сертифiками ФОН.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезбечене об'єктами нерухомостi.

 

 

 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Механiчний завод
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
211865
3. Дата проведення державної реєстрації
10.01.2000
4. Територія (область)
Херсонська
5. Статутний капітал (грн)
38277169
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
249
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
24.42 Виробництво алюмiнiю
25.11 Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй
28.22 Виробництво пiдiймального та вантажно-розвантажувального устаткування
10. Органи управління підприємства
1.Збори учасникiв, якi обирають Генерального директора. 2.Виконавча дирекцiя.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Херсонська фiлiя ПАТ КБ "Приватбанк"
2) МФО банку
352479
3) поточний рахунок
26005582462001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Херсонська фiлiя ПАТ КБ "Приватбанк"
5) МФО банку
352479
6) поточний рахунок
26004582462002

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльностіНомер ліцензії (дозволу)Дата видачіДержавний орган, що видавДата закінчення дії ліцензії (дозволу)
12345
Заготiвля,переробка,металургiйна переробка металобрухту кольорових металiв 580922 17.05.2011 Мiнiстерство промислової полiтики України Необмежена
Опис Строк дiї лiцензiї - необмежений
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасникаКод за ЄДРПОУ засновника та/або учасникаМісцезнаходженняВідсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Компанiя "BROASTEAM LIMITED" 4587420 W 1S England д/н London 72 New Bond Street 64
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особиСерія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Путiлов Андрiй Станiславович д/н 36
Усього 100

 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Путiлов Станiслав Iсидорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МО 183307 09.08.1996 Суворовським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi
4) рік народження**
1943
5) освіта**
Вища, Київський iнженерно-будiвельний iнститут, факультет технологiї будiвництва
6) стаж роботи (років)**
47
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Юженергокомплект", заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.01.2013 12 мiсяцiв
9) Опис
Обов'язки та повноваження виконує згiдно Статуту Товариства. Посад на iнших пiдприємствах не займає. У 2014 роцi отримав винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Протягом року не переобирався.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сушко Олена Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
МО 838272 18.04.2000 Днiпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй областi
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища, Полтавський кооперативний iнститут
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Механiчний завод", заступник головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.01.2013 12 мiсяцiв
9) Опис
Обов'язки та повноваження виконує згiдно Статуту Товариства, положення про бухгалтерiю, посадової iнструкцiї головного бухгалтера. Посад на iнших пiдприємствах не займає. У 2014 роцi отримала винагороду у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини немає. Призначено на посаду 01.06.2010р. згiдно наказу №73 вiд 17.05.2010р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Незалежна аудиторська фiрма "Прiоритет"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 14124964
Місцезнаходження 73000 Україна Херсонська Своровський Херсон Белiнського,15
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0285
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 0552261704
Факс 0552266826
Вид діяльності Аудиторська дiяльнiсть
Опис Аудит проведено згiдно договору на проведення аудиту № 384 вiд 03.03.2015р. Дата початку:03.03.2015р.та дата закiнчення проведення аудиту:18.03.2015р. Дата видачi висновку 18.03.2015р.

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

 

 

 

 

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

2) дисконтні облігації

Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускНомінальна вартість (грн)Кількість у випуску (штук)Форма існування та форма випускуЗагальна номінальна вартість (грн)Дата погашення облігацій
12345678
10.02.2004 17/2/04 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 1000000 100 Документарні на пред`явника 10000000 14.01.2015
Опис Облiгацiї безпроцентнi на пред'явника
 

 

XI. Опис бізнесу

10 сiчня 2000 року виконавчим комiтетом Херсонської мiської ради народних депутатiв зареєстровано створення Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Механiчний завод". Товариство створено згiдно Установчого договору засновникiв - фiзичними особами України та iноземною компанiєю.
Товариство є юридичною особою та здiйснює свою дiяльнiсть згiдно чинного законодавства України.
Мета створення - отримання прибутку вiд виробничої та торгiвельної дiяльностi.
Важливию подiєю в розвитку пiдприємства протягом 2014 року стало завершення компанiєю другого етапу модернiзацii основного виробництва, який полягав у придбаннi обладнання по ЗЕК та установку нових виробничих агрегатiв, якi є бiльш потужними та енергозберiгаючими: роторної пiчi, перемiшувача електромагнiтного та пiчi для плавки i витримки алюмiнiю.
 
Вищим органом управлiння Товариства є загальнi збори засновникiв.Керiвництво поточними справами Товариства доручається Дирекцiї товариства на чолi з генеральним директором.
Дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Товариство немає.
Змiн в органiзацiйнiй структурi протягом звiтного року не вiдбувалося.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу в 2014 роцi -249 осiб; Фонд оплати працi -6224,6 тис. грн.
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу в 2013 роцi -246 осiб; Фонд оплати працi - 5052,5 тис. грн.
Фонд оплати працi у 2014 роцi збiльшився вiдносно 2013 року у зв'язку з пiдвищенням розмiру заробiтної плати.
Навчання персоналу знаходиться у прямiй залежностi вiд вимог виробництва, квалiфiкацiї працiвникiв. У 2014 роцi 13 осiб навчено новим та сумiжним професiям, 2 працiвник пiдвищив квалiфiкацiю в навчальних закладах рiзних типiв.
 
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств
 
Емiтент не проводить будь-якої спiльної дiяльностi з iншими орнагнiзацiями, пiдприємтсвами та установами
 
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходили.
 
Облiк ведеться по журнально - ордернiй формi згiдно Закону України вiд 16.07.1999 року "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"
Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Придбанi або виробленi запаси зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. При вiдпуску запасiв у виробництво, продаж та iншому вибуттi оцiнка здiйснюється за методом сердньозваженої собiвартостi. Фiнансових iнвестицiй у 2014 роцi не було.
 
Основними видами дiяльностi пiдприємства є виробництво алюмiнiєвих сплавiв , виробництво металевих конструкцiй, виробництво землесосних снарядiв, запчастин для пiдiймального та вантажно-розвантажувального устаткування, надання власних основних засобiв в оренду. Основними замовниками нашої продукцiї є компанiї -нерезиденти: "АКТС Трейдiнг корпорейшн" (Японiя),"Дайкi алюмiнiум iндастрi"" (Японiя)," "Мiтсубiши шоджи корпорейшн" (Японiя), "Тойота" (Японiя), "Тримет Праг" (Чехiя), "Тримет АГ" (Швецiя) та компанiї -резиденти: ТОВ "Реметалл" (м.Харкiв), ТОВ "Баядера Логiстик" , ТОВ "Пiвденний регiон" , ТОВ "Сiд-Агро" та iншi
В галузi виробництва вторинних алюмiнiєвих сплавiв збiльшилися обсяги продажу на експорт на 42,5%. В галузi машинобудування спостерiгався спад виробництва.
Основнi ризики в дiяльностi пiдприємства - свiтова економiчна криза, нестабiльнiсть ринку металобрухту. За останнi три роки додався ризик вiд незахищеностi державою продукцiї машинобудування: дозволяється iмпортувати недоброякiснi товари, якi не вiдповiдають вимогам безпеки. Це все ускладнює освоєння нових видiв сплавiв європейського та свiтового рiвня, модернiзацiю будiвельної технiки. Пiдприємство постiйно удосконалює виробляєму продукцiю. 12 постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання.
 
 
 
 
 
Всi основнi засоби емiтента по первiснiй вартостi станом на 31.12.2014 року складають 52459,0 тис.грн. Однiєю з переваг є компактнiсть розташування, без оренди потужностей, повна енергоозброєнiсть.Вирiшено всi питання екологiї.Пiдприємство самостiйно забезпечує виробничi цикли, i тiльки по окремим специфiчним технологiчним процесам використовує конрагентськi послуги. Потужностi машинобудування використовуються в одну змiну, тому є можливостi збiльшити об'єми виробництва продукцiї на наявних потужностях
 
На дiяльнiсть емiтента впливають: затримки вiдшкодування ПДВ з бюджету, постiйне зростання цiн на металопрокат, енергоносiї, на сировину, нестача сировини, свiтова економiчна криза, спад будiвництва, рiзкi коливання курсiв iноземних валют.
 
У 2014 роцi всього було сплачено штрафiв на суму 27,8 тис.грн.
 
Для покращення фiнансування емiтента виробничий блок пiдприємства проводить постiйну полiтику прямого спiвробiтництва зi споживачами товарної продукцiї пiдприємства.
 
Невиконаних договорiв у 2014 роцi не має.
 
 
 
Витрат на дослiдження та розробку у 2014 роцi не було.
 
 
 
 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис. грн.)Орендовані основні засоби (тис. грн.)Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду
1. Виробничого призначення: 22966 32566 0 0 22966 32566
будівлі та споруди 13807 12879 0 0 13807 12879
машини та обладнання 1000 1176 0 0 1000 1176
транспортні засоби 2344 4754 0 0 2344 4754
інші 5815 13757 0 0 5815 13757
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 22966 32566 0 0 22966 32566
Опис 1.Амортизацiйнi вiдрахування розраховуються по ставкам, якi розрахованi за прямолiнiйним методом протягом оцiненого строку корисного використання конкретних активiв, що визначається згiдно з українськими нормативними вимогами:
Земля та будiвлi - 20 рокiв
Машини та обладнання - 4 роки
Транспортнi засоби - вiд 5 до 10 рокiв
Приладдя та iнвентар - 4 роки
2. Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31 грудня 2014 року за групами:
Будiвлi та споруди -19676,0 тис.грн., 73 одиницi
Машини та обладнання -5171,0 тис.грн., 492 одиниць
Транспортнi засоби - 9627,0 тис.грн., 63 одиниць
Iншi основнi засоби - 17985,0 тис.грн., 203 одиницi
Разом - 52459,0 тис.грн., 961 одиниця
Основнi засоби знаходяться у доброму станi,знос вiд 10 до 55%. Строк вводу 2000-2014рр.
3.Обмежень у використаннi основних засобiв немає. Основнi засоби використовуються на повну потужнiсть.
4.Пiдприємство не орендує основних засобiв у стороннiх органiзацiй, а надає власнi основнi засоби в оренду.
Нараховано зносу за рiк 2014 за групами:
Будiвлi та споруди -935,0 тис.грн.
Машини та обладнання -385,0 тис.грн.
Транспортнi засоби - 845,0 тис.грн.
Iншi основнi засоби - 527,0 тис.грн.
Разом 2692,0 тис.грн.
Основнi засоби вiдображенi за iсторичною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв вiд зменшення корисностi.
Витрати на придбання малоцiнних необоротних матерiальних активiв визнаються у складi витрат.
Методи нарахування зносу, строки корисного використання та залишкова вартiсть переоцiнюються на звiтну дату. Нарахування зносу починається з моменту придбання активу або, якщо це стосується активiв, створених за рахунок власних коштiв, з моменту, коли створення активу завершено i вiн готовий до використання.
На змiни у вартостi основних засобiв у 2014 роцi вплинув завершальний етап модернiзацii основного виробництва, який полягав в установленнi нових виробничих агрегатiв, якi є бiльш потужними та енергозберiгаючими: роторної пiчi, пiчi для плавки i витримки алюмiнiю, електромагнiтного перемiшувача.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показникаЗа звітний періодЗа попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 49684 46814
Статутний капітал (тис. грн.) 38277 38277
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 38277 38277
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004року) та Положення (стандарт)бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 3103.1999р. №87. Визанчення вартостi чистих активiв проводилось за формулою: Чистi активи= Необоротнi активи + Оборотнi активи+Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання-Поточнi зобов'язання-Забезпечення наступних виплат i платежiв-Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (49684,0 тис.грн) бiльше скоригованого статутного капiталу ( 38277,0 тис.грн.).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн.)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банку X 18966 X X
у тому числі:  
Довгостроковi кредити банкiв 31.01.2014 18922 11.5 31.12.2015
Короткостроковi кредити банкiв 23.12.2013 44 22 06.01.2015
Зобов'язання за цінними паперами X 3000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 3000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 382 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 4260 X X
Усього зобов'язань X 26182 X X
Опис: д/н

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Незалежна аудиторська фiрма "Прiоритет"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 14124964
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 73000, м.Херсон,вул.Белiнського,буд.15, оф.312
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0285 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**  
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Незалежна аудиторська фiрма "Прiоритет"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 14124964
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 73000, м.Херсон, вул.Белiнського, буд.15, оф.312
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0285 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**  
Текст аудиторського висновку (звіту)  
Генеральному директору
ТОВ» Механiчний завод»
ПУТIЛОВУ С.I.


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi емiтента цiнних паперiв
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Механiчний завод» за 2014 рiк.

18 березня 2015р. м. Херсон

1.Адресат.
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi
призначається для власникiв цiнних паперiв та керiвництва Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Механiчний завод» i може бути використаний для подання до
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї
емiтентом.

2.Основнi вiдомостi про емiтента:
• Повна назва: товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю »Механiчний завод»;
• Код за ЄДРПОУ – 30667065;
• Мiсце знаходження : м.Херсон,Миколаївське шосе,5-й км;
• Зареєстровано – свiдоцтво про державну реєстрацiю серiя АОО№211865
вiд 10.01.2000р;
• Установчi документи: Статут ТОВ “Механiчний завод”(нова редакцiя),
затверженний зборами учасникiв(протокол№174 вiд 05.12.2012р.),зареєстрован
Виконавчим комiтетом Херсонської мiської ради вiд 06.12.2012р.
за №14991050015002012;
• Довiдка АА№802791 з єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй
України вiд 21.01.2013р;

• Середня кiлькiсть працiвникiв за 2014рiк складає 270 чол.

Види дiяльностi за КВЕД-2010

24.42 Виробництво алюмiнiю
25.11 Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй
28.22 Виробництво пiдiймального та вантажно-розвантажувального устатковання
30.11 Будування суден i плавучих конструкцiй
38.32 Вiдновлення вiдсортованих вiдходiв
46.12 Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi паливом,рудами,металами та промисловими хiмiчними речовинами
ТОВ »Механiчний завод» має лiцензiю Мiнiстерства промислової полiтики України,а саме:
Лiцензiя серiї АВ №580922 вiд 17.05.2011р,номер рiшення на видачу №344,строк
дiї лiцензiї з 22.05.2011р. необмежений.
Вид господарської дiяльностi: заготiвля,переробка,металургiйна переробка металобрухту
кольорових металiв
3. Опис аудиторської перевiрки
Аудиторська перевiрка проведена вiдповiдно до:
Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» №3125-XII вiд 22.04.1993р. зi змiнами та доповненнями;
Мiжнародних стандартiв контролю якостi,аудиту,огляду,iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi-МСА), зокрема до МСА 700 “Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi”, МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах,що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть»;
Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011р.№1360(iз змiнами №1652 вiд 09.12.2014р.),зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р.за №1358/20096.
Цi стандарти, Закони i нормативнi документи зобов’язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обгрунтованої впевненостi в тому,що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах. Аудиторська перевiрка включає також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Фiнансова звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку, на основi правил облiку по первiснiй вартостi, з поправками на первiсне визнання фiнансових iнструментiв по справедливiй вартостi.
Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку ТОВ «Механiчний завод» станом на кiнець останнього дня звiтного року з урахуванням коригуючих проводок щодо подiй, якi коригують данi пiсля дати Балансу.

4. Опис перевiреної фiнансової iнформацiї.
Для проведення аудиту Товариством надано наступнi документи з бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi:
1.Баланс на 31 грудня 2014р.(ф.№1)
2.Звiт про фiнансовi результати за 2014р.(ф.№2)
3.Звiт про рух грошових коштiв за 2014р.(ф.№3)
4.Звiт про власний капiтал за 2014р.(ф.№4)
5.Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014р
6.Аналiзи рахункiв
7.Аналiтичнi вiдомостi
8.Первиннi документи.
5.Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює:розробку,впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов’язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть наданої iнформацiї несе генеральний директор Путiлов Станiслав Iсидорович та головний бухгалтер Сушко Олена Миколаївна. Обов’язком аудиторiв є висловлення незалежної думки щодо ступеню достовiрностi фiнансової звiтностi Товариства та вiдсутностi суттєвих помилок, якi можуть вплинути на думку її користувачiв.
6.Вiдповiдальнiсть аудитора
Аудитори несуть вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на
основi результатiв аудиту, який було проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог,а також планування
i виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора та включав оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцiнених ризикiв суттєвого викривлення фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства чи помилок у вiдповiдностi з МСА 240
«Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi».
Аудиторськi докази,отриманi аудитором, є достатнiми i прийнятними для формулювання
пiдстави при висловленнi модифiкованої аудиторської думки.

7.Аудиторська думка
7.1 Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Обмеження обсягу роботи аудитора. У зв’язку з наявнiстю пiдстав для висловлення модифiкованої думки даний аудиторський висновок складено вiдповiдно до МСА 705
«Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора».
Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки:

Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних
активiв та зобов’язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення;

Визнання та оцiнка дебiторської заборгованостi, на думку аудитора,в цiлому
вiдповiдає МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», за винятком не створення резерву сумнiвних боргiв.
7.2 Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний)
Аудиторська перевiрка проведена з метою збору достатнiх доказiв для аудиторського висновку. Використовувались методи вибiркової перевiрки рахункiв,зiставлення показникiв первинних документiв й аналiтичного облiку з даними бухгалтерського облiку й звiтностi. Ми вважаємо, що у межах наданих нам документiв, отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для виявлення нашої думки. Однак, оскiльки перевiрявся обмежений строк дiяльностi та ми не брали участь в iнвентаризацiї активiв та зобов’язань, ми не мали можливостi одержати досить аудиторських доказiв для вираження не модифiкованої думки.
Пiсля проведення нами аудиторських процедур, результатом яких став висновок, є змога сформувати умовно-позитивну думку щодо фiнансової звiтностi Товариства.
На нашу думку, за винятком вищевказаних обмежень щодо обсягу перевiрки, фiнансова звiтнiсть надає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2014року, вiдповiдно до вимог МСБО,МСФЗ, а також вимогам статтi 40 Закону України «Про цiннi папери».

8. Iнша допомiжна iнформацiя,щодо якої аудитори висловлюють думку.
8.1 Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розрахунок вартостi чистих активiв Товариства здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004р. №485.
Пiд вартiстю чистих активiв Товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахункова вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду становить 49684тис.грн.
Заявлений Статутний капiтал становить 38277тис.грн. Неоплаченого капiталу на кiнець звiтного перiоду не має. Розрахункова вартiсть чистих активiв вища за суму Статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст.144 ч.4 Цивiльного кодексу України.
8.2 Думка аудиторiв щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою
звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та
iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть», а також згiдно Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 20.10.2011р.№1482, була проведена перевiрка роздiлу звiту щодо корпоративного управлiння на наявнiсть та достовiрнiсть iнформацiї у звiтi.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються ч.1 ст.41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», своєчасно оприлюднюється та надається користувачам звiтностi.
Аудитори отримали достатню впевненiсть у вiдсутностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до ДКЦП ФР разом з фiнансовою звiтнiстю.
8.3 Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
внаслiдок шахрайства.
Керуючись принципом професiйного скептицизму та вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi», ми
провели аудиторськi тести, результати яких дозволили iдентифiкувати та оцiнити ризики суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства. На нашу думку, ми отримали достатню впевненiсть в тому, що фiнансовi звiти ТОВ «Механiчний завод» в цiлому не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок.


9.Розкриття iнформацiї за видами активiв

9.1 Нематерiальнi активи та їх амортизацiя
Облiк нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 38 «Нематерiальнi активи», а саме за первiсною (iсторичною) вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв».
Первiсна вартiсть нематерiальних активiв станом на 31.12.2014р.складає 15тис.грн.
Накопичена амортизацiя нематерiальних активiв станом на 31.12.2014р. становить 15тис.грн.
9.2 Основнi засоби та їх амортизацiя
Облiк основних засобiв здiйснювався вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi засоби».
Основнi засоби визнаються на Балансi за собiвартiстю, що дорiвнює сумi всiх витрат на придбання з урахуванням знижок.
Первiсна вартiсть основних засобiв Товариства, за якою вони вiдображенi в Балансi станом на 31.12.2014р. становить 52459тис.грн. Надiйшло за рiк основних засобiв у сумi 12660тис.грн,вибуло на суму 368тис.грн.
Амортизацiя основних засобiв нараховувалась прямолiнiйним методом. Метод нарахування
амортизацiї протягом перiоду, що перевiрявся, Товариством не змiнювався. Нарахування амортизацiї за рiк становить 3057тис.грн.
Станом на 31.12.2014р. знос основних засобiв становить 19893тис.грн, залишкова вартiсть становить 32566тис.грн.
9.3 Облiк запасiв та товарно-матерiальних цiнностей
Облiк товарно-матерiальних цiнностей проводиться згiдно з вимогами МСФЗ 2»Запаси» .
Запаси оцiнюються за меншою з таких двох величин: собiвартiсть та чиста вартiсть реалiзацiї. Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання,витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан.
При вибуттi у виробництво, на продаж та при iншому вибуттi запаси оцiнюються за методом середньозваженої собiвартостi вiдповiдно одиницi запасiв.
Переоцiнка товарно-матерiальних цiнностей у перiодi, що перевiрявся, не проводилась.
Станом на 31.12.2014р. вартiсть запасiв становить 14125тис.грн. у т.ч.:

Виробничi запаси - 10659тис.грн;
Готова продукцiя - 3466тис.грн.


9.4 Облiк дебiторської заборгованостi
Дебiторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги облiковується вiдповiдно до МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти:розкриття» та МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка». На базi даних стандартiв було проведено узагальнення iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi та розкритi основнi позицiї. Дебiторська заборгованiсть за товари,роботи,послуги складає на дату Балансу 15676тис.грн. Дебiторська заборгованiсть за
розрахунками, складає у сумi 11733тис.грн, у тому числi:
дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 6234тис.грн;
дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 3444тис.грн;
iнша поточна дебiторська заборгованiсть 2055тис.грн.

9.5 Облiк коштiв i розрахункiв
Облiк касових операцiй ведеться у вiдповiдностi з вимогами Положення «Про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi України», затвердженого постановою Правлiння НБУ №637 вiд 15.12.2004р.зi змiнами та доповненнями.
Облiк безготiвкових розрахункiв здiйснюється пiдприємством вiдповiдно до вимог Iнструкцiї
«Про безготiвковi розрахунки в нацiональнiй валютi в Українi», затвердженою Постановою
Правлiння НБУ вiд 21.01.2004р.№22.
Залишки грошових коштiв та їх еквiвалентiв в нацiональнiй валютi становлять станом на 31.12.2014р. 1766тис.грн.

9.6 Думка аудитора щодо розкриття iнформацiї за видами активiв
На думку аудитора:

фiнансовi звiти в цiлому справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про наявнi необоротнi та оборотнi активи Товариства загальною сумою 75866тис.грн. станом на 31.12.2014р,вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку;
Товариство в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку активiв та їх вiдображення в фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2014р.

10. Розкриття iнформацiї за зобов’язаннями.
10.1 Довгостроковi зобов’язання i забезпечення
Визнання,облiк та оцiнка довгострокових зобов’язань здiйснювались вiдповiдно до МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти : розкриття», МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: розкриття та подання», МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», МСБО 37 «Забезпечення, непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи», якi визначали умови
визнання, оцiнки та згортання цих зобов’язань.
Довгостроковi зобов’язання Товариства станом на 31.12.2014р.облiковуються у сумi 22532тис.грн. у тому числi:

Довгостроковi кредити банкiв 18922тис.грн;
Iншi довгостроковi зобов’язання 3610тис.грн.

10.2 Поточнi зобов’язання
Визнання,облiк та оцiнка поточних зобов’язань здiйснювались вiдповiдно до МСФЗ 7
«Фiнансовi iнструменти: розкриття», МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: розкриття та подання», МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», МСБО 19 «Виплати працiвникам»,МСБО 37 «Забезпечення,непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи», якi визначали умови визнання, оцiнки та згортання цих зобов’язань.
Товариство має станом на 31.12.2014р. короткостроковi кредити банкiв у сумi 44тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2014р. становить 3606тис.грн. у тому числi :
довгостроковi зобов’язання 240тис.грн;
за товари,роботи,послуги 970тис.грн;
за розрахунками з бюджетом 382тис.грн;
за розрахунками зi страхування 139тис.грн;
за розрахунками з оплати працi 254тис.грн;
за одержаними авансами 3тис.грн;
iншi поточнi зобов’язання 1618тис.грн.
10.3 Думка аудитора щодо розкриття iнформацiї за зобов’язаннями.
На думку аудитора:
• Фiнансовi звiти в цiлому справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю про зобов’язання та забезпечення Товариства загальною сумою 3650тис.грн,станом на 31.12.2014р,вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку;
• Товариство в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку зобов’язань i забезпечень, та їх вiдображення в фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2014р.11. Розкриття iнформацiї про Власний капiтал.

Власний капiтал Товариства станом на 31грудня 2014року становить 49684тис.грн,який складається з:
Статутний капiтал 38277тис.грн;
Резервний капiтал 7740тис.грн;
Нерозподiлений прибуток 3667тис.грн.
На нашу думку, iнформацiя про Власний капiтал Товариства станом на 31.12.2014р, у всiх суттєвих аспектах, розкрита вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

11.1 Статутний капiтал.

Статутний капiтал ТОВ »Механiчний завод» зафiксований в Статутi (нова редакцiя),
зареєстрованого Виконавчим комiтетом Херсонської мiської ради Херсонської областi 06.12.2012р. номер запису №14991050015002012, складає 38277169,00грн.(тридцять вiсiм мiльйонiв двiстi сiмдесят сiм тисяч сто шiстдесят дев’ять гривень). Станом на 31.12.2014 р.
Статутний капiтал Товариства розподiляється на частки вiдповiдно до внескiв Учасникiв(п.6.4ст.6 Статуту) у таких розмiрах:

Путiлов Андрiй Станiславович, громадянин України, що мешкає у м.Херсонi, вул.Горького, 32, кв.34, паспорт МО 239269, виданий Днiпровським РВХМУУМВС України у Херсонськiй областi 22.10.1996р, iдентифiкацiйний код 2612002679, володiє 36,00% у Статутному капiталi , що складає 13779781,00грн.(тринадцять мiльйонiв сiмсот сiмдесят дев’ять тисяч сiмсот вiсiмдесят одна гривня);
Компанiя «BROSTEAM LIMITED»,The Business Centre 758,Great Cambridge
Road , Enfield.ENI 3PN United Kingdom, registration number 4587420, володiє
64% у Статутному капiталi, що складає 24497388,00грн.(двадцять чотири
мiльйони чотириста дев’яносто сiм тисяч триста вiсiмдесят вiсiм гривень).

Таким чином, аудиторською перевiркою встановлено,що вiдповiдно до первинних документiв бухгалтерського облiку, фiнансової звiтностi станом на 31.12.2014р, Статутний капiтал Товариства, заявлений у сумi 38277тис.грн, повнiстю сплачений та вiдповiдає дiючому Законодавству та установчим документам Товариства.12. Думка аудитора стосовно розкриття iнформацiї про фiнансовi
результати.
Облiк реалiзацiї готової продукцiї, робiт та послуг на пiдприємствi ведеться вiдповiдно до МСБО 18 «Дохiд», згiдно з яким дохiд визнається тiльки коли є ймовiрнiсть надходження до суб’єкта господарювання економiчних вигiд, пов’язаних з операцiєю. Згiдно даних бухгалтерського облiку Товариством отриманi доходи за 2014р. у сумi 214116тис.грн. у тому числi:

Чистий дохiд вiд реалiзацiї(товарiв,робiт,послуг) 201078тис.грн;
Iншi операцiйнi доходи 12857тис.грн;
Iншi фiнансовi доходи 102тис.грн;
Iншi доходи 79тис.грн.
Облiк витрат виробництва та обiгу, порядок розподiлу загальновиробничих витрат Товариства за 2014 рiк проводився у вiдповiдностi з Концептуальною основою складання та подання фiнансових звiтiв, МСФЗ(IAS) 1 «Подання фiнансових звiтiв», МСБО 2 «Запаси», МСБО 16 «Основнi засоби».
За звiтний перiод Товариство понесло витрати у сумi 211246 тис. грн. у тому числi:
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 187878тис.грн;
Адмiнiстративнi витрати 4978тис.грн;
Витрати на збут 5411тис.грн;
Iншi операцiйнi витрати 10655тис.грн;
Фiнансовi витрати 1411тис.грн;
Iншi витрати 20тис.грн;
Витрати з податку на прибуток 893тис.грн.

Чистим фiнансовим результатом Товариства за 2014 рiк, з урахуванням отриманих доходiв та понесених витрат, є прибуток у сумi 2870тис.грн.
На думку аудитора, фiнансова звiтнiсть Товариства за 2014рiк складена згiдно вимогам МСФЗ. Ми отримали вагомi пiдтвердження, щодо вiдсутностi суттєвих помилок у фiнансовiй звiтностi.

13. Стан корпоративного управлiння (в тому числi стан внутрiшнього
аудиту).
Корпоративне управлiння на пiдпрємствi здiйснюється згiдно вимогам чинного законодавства України та Статуту Товариства. Вищим органом управлiння є Збори учасникiв, згiдно п.8.1ст.8 Статуту. Виконавчим органом Товариства, що здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю, є Генеральний директор, згiдно п.8.6 ст.8 Статуту. Вiдповiдно до Закону України «Про господарськi товариства» та п.8.7ст.8 Статуту, створена Ревiзiйна комiсiя, яка проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства по результатам фiнансового року. Служба внутрiшнього аудиту на пiдприємствi створена i працює.


14. Стан бухгалтерського облiку та звiтностi, опис важливих аспектiв
облiкової полiтики.
Основнi принципи ведення та органiзацiї бухгалтерського облiку у Товариства загалом вiдповiдають вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999р. №996-ХIV та Мiжнародним стандартам бухгалтерського облiку.
Органiзацiя бухгалтерського облiку, аналiзу i контролю у Товариства здiйснюється згiдно Наказу про облiкову полiтику вiд 03.01.2014р.№1/1, затвердженому керiвником пiдприємства. Фiнансова звiтнiсть Товариства формується з дотриманням принципiв облiкової полiтики, що застосовувалися при веденнi бухгалтерського облiку та не змiнювалась протягом 2014року, а саме:

• Принцип господарської одиницi (автономностi пiдприємства) (Bussines Entity).
Кожне пiдприємство розглядається як господарська одиниця (юридична особа), що
є вiдокремленою вiд її власникiв чи iнших пiдприємств. Тому бухгалтерський облiк
ведеться окремо для пiдприємства. Особисте майно та iншi засоби власникiв пiдприємства не повиннi вiдображатись у звiтностi пiдприємства.
• Принцип безперервностi (Сontinuity or Going Concern) Цей принцип передбачає,
що пiдприємство здiйснюватиме свою дiяльнiсть протягом певного перiоду i його
дiяльнiсть не буде зупинена найближчим часом.

• Принцип грошового вимiру (Monetary measurement) Цей принцип передбачає,
що грошi є найбiльш унiверсальним вимiром рiзних об’єктiв облiку, а також
забезпечують адекватну оцiнку господарської дiяльностi пiдприємства. Грошi
стають основним детермiнатором визнання фактiв та подiй.

• Принцип перiодичностi (або облiкового перiоду) (Periodicity) Принцип визначає
можливiсть i необхiднiсть подiлу безперервної дiяльностi пiдприємства на звiтнi
перiоди для складання необхiдної звiтностi та виявлення результатiв дiяльностi.
Облiковий перiод у Товариства збiгається з календарним роком. Промiжним облiковим перiодом є поквартальнi перiоди, за якi також складається звiтнiсть i визначаються фiнансовi результати.
• Принцип послiдовностi (або принцип постiйностi ) (Consistensy) При веденнi
бухгалтерського облiку можуть бути застосованi рiзнi методи облiку. Принцип
послiдовностi передбачає , що якщо компанiя обрала якийсь один метод облiку, то
вона повинна застосовувати його постiйно.

• Принцип iсторичної собiвартостi (Historical Cost) Цей принцип визначає прiоритет
iсторичної собiвартостi над iншими видами оцiнки активiв, оскiльки вона характери-
зує реальну оцiнку засобiв, що були витраченi на їхнi закупiвлi та виробництво.

• Принцип фактичної реалiзацiї (Realization) Цей принцип застосовується для
визначення суми, яка повинна бути визнана як виручка пiсля реалiзацiї продукцiї.
За цим принципом облiк доходу здiйснюється за допомогою методу нарахування,
тобто вiдразу пiсля завантаження продукцiї (надання послуг) та пред’явлення рахунку
покупцевi. Момент реалiзацiї продукцiї та отримання доходу є момент переходу до
покупця права власностi на товар та ризику у зв’язку з його доставкою, а не обов’язково момент отримання грошей.

• Принцип вiдповiдностi (Matching) Вiдповiдно до цього принципу, для визнання
фiнансового результату звiтного перiоду необхiдно зiставити доходи звiтного перiоду з витратами.

• Принцип повного розкриття (Full Disclosure) Вiдповiдно до цього принципу, фiнан-
совi звiти та доповнення до них повиннi мiстити всю релевантну iнформацiю про
фiнансовий та результати дiяльностi пiдприємства, iнформацiя вважається релевант-
ною, якщо вона може вплинути на оцiнку статей звiтностi або рiшення, що прий-
маються на її основi.

• Принцип двосторонньої тотожностi (або двосторонньостi ) (Dual-Aspect)
Економiчнi ресурси компанiї називаються її активами. Вимоги iнших сторiн до
активiв є пасивами компанiї У свою чергу, пасиви подiляються на: власний капiтал,
який представляє вимоги власникiв компанiї до пiдприємства;зобов’язання, якi
уявляють собою вимоги зовнiшнiх кредиторiв до пiдприємства (як коротко, так i
довготермiновi), принципом двосторонньої тотожностi.

• Принцип витрат та вигод (Cost-Benefit) Даний принцип враховує той факт, що
процес збору iнформацiї та складання фiнансової звiтностi пов’язаний з певними
витратами. Цi витрати не повиннi перебiльшувати вигоду, яку отримують користувачi
фiнансової звiтностi.

• Принцип суттєвостi ( або матерiальностi) (Materiality) Цей принцип передбачає,
що в бухгалтерському облiку мають бути вiдображенi всi важливi, суттєвi подiї,
господарськi операцiї. Однак у деяких, коли господарськi операцiї суттєво не
впливають на фiнансовi результати звiтнiсть, дотримання деяких облiкових принципiв не є обов’язковим, Товариство може не вiдображати малоцiннi речi в складi основних засобiв, а списує їх в момент придбання.
• Принцип галузевої практики (Industry practice) З урахуванням особливостей
певної галузi чи виду дiяльностi в бухгалтерському облiку можуть здiйснюватись
певнi винятки iз загальних правил.
• Принцип консерватизму (Conservatism) Цей принцип вимагає уникати недооцiнки
зобов’язань та витрат, а також оцiнки активiв i доходiв. Принцип консерватизму
передбачає два аспекти: Виручка визнається, коли вона може бути потенцiйно
визнаною. Витрати визнаються, коли вони потенцiйно можливi.


15. Аналiз фiнансового стану та показникiв платоспроможностi
ТОВ «Механiчний завод» у виглядi таблиць додається.

16. Основнi вiдомостi про аудитора

НЕЗАЛЕЖНА АУДИТОРСЬКА ФIРМА «ПРIОРИТЕТ» у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, яка здiйснює аудиторську дiяльнiсть згiдно Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi одноособово надають аудиторськi послуги №0285, видане згiдно Рiшення АПУ №98 вiд 26.01.2001р, дiйсне до 30.11.2015р. та Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi №0377, видане Рiшенням АПУ вiд 04.07.2013р. №273/4, яке дiйсне до 04.07.2018р.
Мiсцезнаходження:73000 м. Херсон, вул. Белiнського,15 оф.312
Тел.261-704,факс 266-826.
17.Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту
Дата та номер договору на проведення аудиту:Договiр№384 вiд 03.03.2015р.
Дата початку:03.03.2015р. та дата закiнчення проведення аудиту:18.03.2015р.

Дата видачi висновку 18 березня 2015року.
.

Аудитор ТОВ НАФ »Прiоритет»
Сертифiкат аудитора В.О.Покрасенко
Серiя А№001740

Генеральний директор
ТОВ НАФ »Прiоритет» А.М.Щербина
Сертифiкат аудитора
Серiя А№000038
 

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Механiчний завод за ЄДРПОУ 30667065
Територія   за КОАТУУ 6500000000
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 240
Вид економічної діяльності   за КВЕД 24.42
Середня кількість працівників 249  
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  
Адреса шосе Миколаївське,5км.,м.Херсон,Херсонська область, 73034  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)    
за міжнародними стандартами фінансової звітності   V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.


АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
12345
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 15 15 0
накопичена амортизація 1002 15 15 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 22966 32566 0
первісна вартість 1011 40167 52459 0
знос 1012 17201 19893 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I109522966325660
II. Оборотні активи
Запаси 1100 13780 14125 0
Виробничі запаси 1101 11770 10659 0
Незавершене виробництво 1102 2010 3466 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2776 15676 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

3101

3444

0
з бюджетом 1135 1894 6234 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 269 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 8235 2055 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 4902 1766 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 4902 1766 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II119534688433000
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200000
Баланс130057654758660

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 38277 38277 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 7740 7740 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 797 3667 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I149546814496840
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 18922 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 9967 3610 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II15959967225320
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 44 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 240 0
за товари, роботи, послуги 1615 373 970 0
за розрахунками з бюджетом 1620 36 382 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 296 0
за розрахунками зі страхування 1625 83 139 0
за розрахунками з оплати праці 1630 188 254 0
за одержаними авансами 1635 79 3 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 114 1618 0
Усього за розділом IІІ169587336500
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття1700000
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800000
Баланс190057654758660

Примітки За 2014 рiк валюта балансу збiльшилась на 18 212,0 тис.грн.Збiльшилася балансова вартiсть основних засобiв. Дебiторської заборгованiсть збiльшилась на 12900,0 тис.грн. У 2014 роцi поточнi зобов'язання збiльшились на 1504 тис. грн., кредиторська заборгованiстьза товари збiльшилась на 597 тис.грн.
Керівник Путiлов Станiслав Iсидорович
Головний бухгалтер Сушко Олена Миколаївна

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Механiчний завод за ЄДРПОУ 30667065
  (найменування)    

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 201078 86562
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 187878 ) ( 84200 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

13200

2362
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 12857 2887
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 4978 ) ( 2923 )
Витрати на збут 2150 ( 5411 ) ( 2225 )
Інші операційні витрати 2180 ( 10655 ) ( 377 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

5013

0
 збиток 2195 ( 0 ) ( 276 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 102 38
Інші доходи 2240 79 20
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 1411 ) ( 382 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 20 ) ( 26 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

3763

0
 збиток 2295 ( 0 ) ( 626 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 893 4
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

2870

0
 збиток 2355 ( 0 ) ( 630 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування245000
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування246000
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)24652870-630

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 184538 75762
Витрати на оплату праці 2505 6223 4926
Відрахування на соціальні заходи 2510 2365 1842
Амортизація 2515 3081 1745
Інші операційні витрати 2520 6970 1558
Разом255020317785833

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки 1.ТОВ "Механiчний завод" акцiй не випускало, рядки 2600-2650 не заповнюються.
2. Для визначення обсягу продажу пiдприємство використовує метод нарахувань:продаж визначається на момент,коли вiдбувається вiдвантаження товару, надання послуг. У 2013 роцi чистий дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї склав 201078 тис.грн. Чистий фiнансовий результат за 2014 рiк - прибуток 2870 тис.грн.
Керівник Путiлов Станiслав Iсидорович
Головний бухгалтер Сушко Олена Миколаївна

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Механiчний завод за ЄДРПОУ 30667065
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

193727

92528
Повернення податків і зборів 3005 2748 20332
у тому числі податку на додану вартість 3006 2656 20250
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 7 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 195923 )

( 95036 )
Праці 3105 ( 5103 ) ( 4368 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2817 ) ( 2361 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1534 ) ( 974 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 358 ) ( 5 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 602 ) ( 356 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195-94979765
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 234
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 102 38
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 2966 1005
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 10457 ) ( 348 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 1023 ) ( 7187 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295-8412-6486
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 5083
Отримання позик 3305 50206 41238
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 8239 63
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 37237 41238
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 1378 ) ( 282 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 121 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 8860 ) ( 1335 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності339510849-1554
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400-70601725
Залишок коштів на початок року 3405 4902 1787
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 3924 1390
Залишок коштів на кінець року 3415 1766 4902

Примітки Залишок на початок року склав 4902 тис.грн. Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi склав -9497 тис.грн., чистий рух коштiв за 2014 рiк склав -7060 тис.грн., залишок на кiнець року складає 1766 тис.грн., в тому числi на рахунках банку: в нацiональнiй валютi 8 тис.грн., в iноземнiй валютi 1758 тис.грн.
Керівник Путiлов Станiслав Iсидорович
Головний бухгалтер Сушко Олена Миколаївна

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Механiчний завод за ЄДРПОУ 30667065
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
надходженнявидатокнадходженнявидаток
123456
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності31950000
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності32950000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності33950000
Чистий рух грошових коштів за звітний період34000000
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки  
Керівник  
Головний бухгалтер  

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Механiчний завод за ЄДРПОУ 30667065
  (найменування)    

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.


СтаттяКод рядкаЗареєстрований капіталКапітал у дооцінкахДодатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Неоплачений капіталВилучений капіталВсього
12345678910
Залишок на початок року4000382770077407970046814
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року4095382770077407970046814
Чистий прибуток (збиток) за звітний період410000002870002870
Інший сукупний дохід за звітний період411000000000
Дооцінка (уцінка) необоротних активів411100000000
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі429500002870002870
Залишок на кінець року43003827700774036670049684

Примітки У статутному капiталi за 2014 рiк змiн не вiдбулося. У розпорядженнi пiдприємства на кiнець року залишився нерозподiлений прибуток у сумi 3667 тис.грн.
Керівник Путiлов Станiслав Iсидорович
Головний бухгалтер Сушко Олена Миколаївна

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Механiчний завод за ЄДРПОУ 30667065
Територія   за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ  
Вид економічної діяльності   за КВЕД  
Середня кількість працівників 0  
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  
Адреса    
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)    
за міжнародними стандартами фінансової звітності   V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.


АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
12345
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
 первісна вартість 1001 0 0 0
 накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 0 0 0
 первісна вартість 1011 0 0 0
 знос 1012 0 0 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
 первісна вартість 1016 0 0 0
 знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
 первісна вартість 1021 0 0 0
 накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Гудвіл при консолідації 1055 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I1095000
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0 0
Виробничі запаси 1101 0 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 0 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 за виданими авансами

1130

0

0

0
 з бюджетом 1135 0 0 0
 у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0
 з нарахованих доходів 1140 0 0 0
 із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 0 0 0
Готівка 1166 0 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
 резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
 резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
 резервах незароблених премій 1183 0 0 0
 інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II1195000
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200000
Баланс1300000

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0 0 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 0 0 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Неконтрольована частка 1490 0 0 0
Усього за розділом I 1495 0 0 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
 резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0
 резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 0
 резерв незароблених премій 1533 0 0 0
 інші страхові резерви 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II1595000
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
 за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
 за товари, роботи, послуги 1615 0 0 0
 за розрахунками з бюджетом 1620 0 0 0
 у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
 за розрахунками зі страхування 1625 0 0 0
 за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 0
 за одержаними авансами 1635 0 0 0
 за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
 із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
 за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 0
Усього за розділом IІІ1695000
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття1700000
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс1900000

Примітки  
Керівник  
Головний бухгалтер  

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Механiчний завод за ЄДРПОУ 30667065
  (найменування)    

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0 0
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий:
 прибуток

2090

0

0
 збиток 2095 0 0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 0 0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 0 ) ( 0 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток
2190 0 0
 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

0
 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування245000
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування246000
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)246500
Чистий прибуток (збиток), що належить:
 власникам материнської компанії

2470

0

0
 неконтрольованій частці 2475 0 0
Сукупний дохід, що належить:
 власникам материнської компанії

2480

0

0
неконтрольованій частці 2485 0 0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 0 0
Витрати на оплату праці 2505 0 0
Відрахування на соціальні заходи 2510 0 0
Амортизація 2515 0 0
Інші операційні витрати 2520 0 0
Разом255000

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки  
Керівник  
Головний бухгалтер  

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Механiчний завод за ЄДРПОУ 30667065
  (найменування)    

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 0 0
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 0 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 0 ) ( 0 )
Праці 3105 ( 0 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 0 ) ( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності319500
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності329500
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності339500
Чистий рух грошових коштів за звітний період340000
Залишок коштів на початок року 3405 0 0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0

Примітки  
Керівник  
Головний бухгалтер  

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Механiчний завод за ЄДРПОУ 30667065
  (найменування)    

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
надходженнявидатокнадходженнявидаток
123456
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
 амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
 збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості:
 за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0
 за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
 за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
 за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності31950000
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
 фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X
 необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
 відсотків

3215

0

X

0

X
 дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
 фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )
 необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності32950000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності33950000
Чистий рух грошових коштів за звітний період34000000
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки  
Керівник  
Головний бухгалтер  

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство Механiчний завод за ЄДРПОУ 30667065
  (найменування)    

Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.


СтаттяКод рядкаНалежить власникам материнської компаніїНеконтрольована часткаРазом
зареєстрований капіталкапітал у дооцінкахдодатковий капіталрезервний капіталнерозподілений прибуток (непокритий збиток)неоплачений капіталвилучений капіталвсього
123456789101112
Залишок на початок року40000000000000
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року40950000000000
Чистий прибуток (збиток) за звітний період41000000000000
Інший сукупний дохід за звітний період41100000000000
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі42950000000000
Залишок на кінець року43000000000000

Примітки  
Керівник  
Головний бухгалтер  

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Звiт дирекцiї компанiї
1.Загальна iнформацiя
Органiзацiйна структура, дiяльнiсть та обзор бiзнесу
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Механiчний завод” (далi – Компанiя) - це українське пiдприємство, що займається виробництвом алюмiнiєвих сплавiв та металевих конструкцiй. Пiдприємство було засноване у 2000 роцi за участю iноземного iнвестора.
Основною дiяльнiстю Компанiї є заготiвля, металургiйна переробка металобрухту кольорових металiв, виробництво високоякiсних сплавiв, виготовлення будiвельних металевих конструкцiй на пiдприємствi, яке знаходиться за адресою: Україна,Херсонська обл., м.Херсон, Миколаївське шосе,5км.
Ця продукцiя реалiзується в Українi та за кордоном. Головними споживачами є виробники автомобiлебудiвної, будiвельної галузей. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Механiчний завод» , що має власну торгову марку «MZ», є одним iз провiдних виробникiв алюмiнiевих сплавiв в Украинi та СНД. Пiдприємство має вигiдне розташування, знаходиться в 200 кiлометрах вiд морських портiв Одеса та Iллiчiвськ та на вiдстанi 1000 кiлометрiв вiд захiдного кордону України.
Пiдприємство обладнано плавильним комплексом, який має газову пiч та 10тонну лiнiю розливу. У 2014 роцi модернiзовано плавильний комплекс, який має роторну пiч, електромагнiтний перемiшувач та пiч для плавки та витримки алюмiнiю. Технологiя MZ включає в себя ретельний контроль сировини. Усi технологiчнi етапи контролюються через програмне забезпечення.
Система менеджменту якостi сертифiкована у вiдповiдностi до ISO 9001:2008. Марка MZ зареєстрована на Лондонськiй бiржi металiв.
Бiльша частина продукцiї MZ вiдправляється на експорт для автомобiлебудiвної промисловостi Європи, Азiї та Ближнього Сходу.
Ринок вторинного алюмiнiю був значно зманювальним i в останi роки терпiв не тiльки вiд коливань попиту, але i вiд глобальних макроекономiчних тенденцiй. Автомобiльна промисловiсть, являється основним споживачем вториних алюмiнiєвих сплавiв, i особливо уразлива до економiчних умов у Європi.
Для вирiшення питань, щодо зниження собiвартостi i зменшення використання енергоносiїв, компанiя в продовжувала другий етап модернiзацii основного виробництва, який полягав у придбаннi обладнання по ЗЕК та установку нових виробничих агрегатiв, якi є бiльш потужними та енергозберiгаючими: роторну пiч, перемiшувач електромагнiтний та пiч для плавки i витримки алюмiнiю.
Введення в дiю в четвертому кварталi принципово нових технологiй дозволило збiльшити обсяг основного виробництва на 55,9 вiдсоткiв,або в натуральному виразi на 2697 тонн сплавiв алюмiнiю Проведене переоснащення та змiна глобальних макроекономiчних тенденцiй економiки дасть змогу компанiї вiдновити виробництво та торгiвлю, так як у нас є сильний бренд i необхiдний досвiд для досягнення попереднiх результатiв.
Умови здiйснення дiяльностi в Українi
В Українi вiдбуваються полiтичнi та економiчнi змiни, якi впливали i можуть i надалi впливати на дiяльнiсть пiдприємств, що працюють у цих умовах. Внаслiдок цього здiйснення операцiй в Українi пов’язано з ризиками, якi не є характерними для iнших ринкiв. Ця фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку керiвництва щодо можливого впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на операцiї та фiнансовий стан Компанiї. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва.

Результати i дивiденди
Дивiденди вiдображаються як зменшення накопиченого нерозподiленого прибутку по мiрi їх оголошення.
Дирекцiя не рекомендує виплату дивiдендiв.
Управлiння ризиками: фiнансовi iнструменти
В результатi використання фiнансових iнструментiв у Компанiї виникають такi ризики:
кредитний ризик
ризик лiквiдностi
ринковий ризик
Ця примiтка мiстить iнформацiю про кожний iз зазначених ризикiв, про цiлi Компанiї, методи та процедури, що використовуються Компанiєю для управлiння та оцiнки цих ризикiв, а також iнформацiю про методи управлiння капiталом
Керiвництво несе загальну вiдповiдальнiсть за створення основ управлiння ризиками Компанiї та за нагляд за їх дотриманням.
Полiтика щодо управлiння ризиками нацiлена на виявлення та аналiз ризикiв, що виникають у Компанiї, встановлення належних лiмiтiв ризику та засобiв контролю, а також на монiторинг ризикiв та дотримання встановлених лiмiтiв. Полiтика та системи управлiння ризиками регулярно переглядаються для вiдображення змiн ринкової кон’юнктури та дiяльностi Компанiї.
Ризик змiни процентних ставок
Залученi фiнансовi займи для компанiї надавались в фiксованiй валютi доларах США,i як наслiдок змiна валютних коливань не впливала на процентнi ставки.Керiвництво компанiї постiйно проводить монiторинг коливання процентних ставок на ринку i вчасно вживає заходи.
Кредитний ризик
Кредитний ризик являє собою ризик фiнансового збитку для Компанiї в результатi невиконання клiєнтом або контрагентом за договором про фiнансовий iнструмент свого зобов’язання за договором. Цей ризик виникає, головним чином, у зв’язку з дебiторською заборгованiстю клiєнтiв.
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi – це ризик того, що Компанiя не зможе виконати свої фiнансовi зобов’язання у належнi строки. Пiдхiд Компанiї до управлiння лiквiднiстю полягає у максимально можливому забезпеченнi наявностi рiвня лiквiдностi, достатнього для виконання зобов’язань у належнi строки, як за звичайних, так i за надзвичайних умов, таким чином, щоб при цьому не були понесенi неприйнятнi збитки та не виникнув ризик нанесення шкоди репутацiї Компанiї.
Компанiя забезпечує наявнiсть достатньої кiлькостi грошових коштiв для здiйснення планових операцiйних витрат, включаючи витрати на обслуговування фiнансових зобов’язань; при цьому мова не йде про потенцiйний вплив надзвичайних обставин, якi неможливо передбачити, наприклад, стихiйного лиха.
Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що змiни ринкових цiн, таких, як курси обмiну валют, процентнi ставки та курси акцiй, впливатимуть на дохiд або на вартiсть фiнансових iнструментiв, що належать компанiї. Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння i контроль ринкового ризику в межах прийнятних параметрiв, при оптимiзацiї доходностi за ризик.
Валютний ризик
У Компанiї виникає валютний ризик у зв’язку з закупками, деномiнованими в iноземних валютах. Валютами, що викликають цей ризик, є, в основному, долар США i євро.
Українське законодавство обмежує можливостi Компанiї хеджувати свiй валютний ризик, отже, Компанiя не хеджує свiй валютний ризик.
Процентний ризик
Змiни процентних ставок впливають, головним чином, на кредити та позики шляхом змiни їх справедливої вартостi (для заборгованостi за фiксованою ставкою) або майбутнiх грошових потокiв (для заборгованостi за перемiнною ставкою). Керiвництво не має офiцiйної полiтики визначення необхiдного спiввiдношення заборгованостi Компанiї за фiксованими процентними ставками та за перемiнними процентними ставками. Однак при виникненнi нового боргу керiвництво здiйснює вiдповiдний аналiз перш, нiж прийняти рiшення щодо того, яка процентна ставка – фiксована чи перемiнна – буде бiльш вигiдною для Компанiї протягом очiкуваного перiоду до строку погашення заборгованостi
Благодiйнi пожертви
На протязi року компанiя здiйснювала благодiйнi внески в сумi 108 192 гривень

Генеральний директор
ТОВ»МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД»
С.ПУТIЛОВ

Продовження тексту приміток

ТОВ «Механiчний завод»
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОГО ЗВIТУ
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року

Основа пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ
1. Облiкова полiтика
1.1. Загальнi положення
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена згiдно з вимогами Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та тлумаченнями, затвердженими Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
Згiдно з МСФЗ, тiльки повний пакет фiнансової звiтностi, який включає баланс, звiт про прибутки та збитки, звiти про змiни у власному капiталi та про рух грошових коштiв, а також порiвняльну фiнансову iнформацiю та пояснювальнi примiтки, може забезпечити достовiрне подання фiнансового стану, результатiв операцiй та рух грошових коштiв згiдно з МСФЗ.
1.2. Основа оцiнки
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi iсторичної вартостi.
1.3. Функцiональна валюта i валюта подання
Нацiональною валютою України є гривня. Отже, функцiональною валютою i валютою подання для цiлей цiєї фiнансової звiтностi є гривня, округлена до тисяч.
1.4. Ключовi бухгалтерськi оцiнки та судження при застосуваннi облiкової полiтики
Пiдготовка фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування облiкової полiтики, а також на суми активiв та зобов’язань, вiдображенi у звiтностi. Оцiнки та пов’язанi з ними припущення ґрунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, що вважаються обґрунтованими за певних обставин, результати яких формують основу для суджень вiдносно балансової вартостi активiв та зобов’язань, яка не є очевидною з iнших джерел. Хоча цi оцiнки ґрунтуються на розумiннi керiвництвом поточних подiй, фактичнi результати, у кiнцевому пiдсумку, можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок.
Зокрема, iнформацiя про суттєвi сфери невизначеностi оцiнок та ключовi судження при застосуваннi облiкової полiтики наведена далi:
• Зменшення корисностi торгової та iншої дебiторської заборгованостi та авансiв постачальникам. Керiвництво оцiнює зменшення корисностi шляхом оцiнки вiрогiдностi погашення торгової та iншої дебiторської заборгованостi та вiдшкодування авансiв постачальникам на основi аналiзу окремих дебiторiв. Фактори, що беруться до уваги при оцiнцi, включають аналiз торгової та iншої дебiторської заборгованостi та авансiв постачальникам за строками виникнення у порiвняннi з умовами кредитування покупцiв, фiнансовий стан i iсторiю погашення заборгованостi конкретним покупцем. Якби фактичне погашення заборгованостi було меншим, нiж за оцiнками керiвництва, Компанiя повинна була б вiдобразити в облiку додатковi витрати у зв’язку iз зменшенням корисностi.
• Чиста вартiсть реалiзацiї запасiв. Керiвництво оцiнює необхiднiсть уцiнки запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї, враховуючи цiни пiсля кiнця перiоду та цiлi, для яких утримуються запаси. Якби вартiсть запасiв не була такою, що може бути повнiстю вiдшкодована, Компанiя повинна була б вiдобразити в облiку витрати для коригування запасiв до чистої вартостi реалiзацiї.
• Визнання вiдстрочених податкових активiв. Компанiя визнає вiдстроченi податковi активи по всiх тимчасових рiзницях, що пiдлягають вирахуванню, якщо iснує вiрогiднiсть отримання оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути використанi такi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Вiдстроченi податковi активи зменшуються, якщо реалiзацiя вiдповiдної податкової вигоди не є бiльше вiрогiдною.
1.5. Оборот
Оборот складає загальну вартiсть рахунку, за виключенням податку на додану вартiсть вiд продажу, проведених на протязi року.
1.6.Операцiї в iноземних валютах
Операцiї в iноземних валютах перераховуються у функцiональну валюту за курсом обмiну, що дiє на дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи i зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах на дату балансу, перераховуються у гривнi за курсом обмiну, що дiє на цю дату. Немонетарнi активи i зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах, перераховуються у гривнi за курсом обмiну, що дiє на дату здiйснення операцiї.
1.7. Основнi засоби та знос
Визнання та оцiнка
Основнi засоби вiдображенi за iсторичною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та збиткiв вiд зменшення корисностi.
Витрати на придбання малоцiнних необоротних матерiальних активiв визнаються у складi витрат.
Методи нарахування зносу, строки корисного використання та залишкова вартiсть переоцiнюються на звiтну дату. Нарахування зносу починається з моменту придбання активу або, якщо це стосується активiв, створених за рахунок власних коштiв, з моменту, коли створення активу завершено i вiн готовий до використання.
Амортизацiйнi вiдрахування розраховуються по ставкам, якi розрахованi за прямолiнiйним методом протягом оцiненого строку корисного використання конкретних активiв, що визначається згiдно з українськими нормативними вимогами:
Земля та будiвлi - 20 рокiв
Машини та обладнання - 4 роки
Транспортнi засоби - вiд 5 до 10 рокiв
Приладдя та iнвентар - 4 роки
Iнше – 12 рокiв
1.8. Запаси
Запаси оцiнюються за меншою з двох вартостей: за вартiстю або за чистою вартiстю реалiзацiї. Чистою вартiстю реалiзацiї є оцiнена цiна продажу у ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням оцiнених витрат на завершення виробництва i реалiзацiю.
Вартiсть сировини визначається за методом середньозваженої вартостi, включаючи витрати, понесенi на придбання сировини, її доставку до теперiшнього мiсцезнаходження та доведення до належного стану.
Незавершене виробництво i готова продукцiя вiдображенi за собiвартiстю. Собiвартiсть включає вартiсть сировини, заробiтну плату працiвникiв та виробничi накладнi витрати, розподiленi пропорцiйно стадiї завершення запасiв.
1.9. Аванси постачальникам
Аванси постачальникам вiдображенi за вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
1.10. Зменшення корисностi
Фiнансовi активи
Кориснiсть фiнансового активу вважається зменшеною, якщо iснують об’єктивнi ознаки того, що одна чи кiлька подiй мали негативний вплив на оцiненi майбутнi грошовi потоки, що будуть генерованi цим активом.
Збиток вiд зменшення корисностi фiнансового активу, оцiненого за амортизованою вартiстю, розраховується як рiзниця мiж його балансовою вартiстю та приведеною вартiстю оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за початковою ефективною процентною ставкою.

Продовження тексту приміток

Збиток вiд зменшення корисностi фiнансового активу, наявного для продажу, розраховується на основi його поточної справедливої вартостiФiнансовi активи, що самi по собi є значними, перевiряються на предмет зменшення корисностi на iндивiдуальнiй основi. Решта фiнансових активiв оцiнюється за групами активiв, що мають подiбнi характеристики кредитного ризику.
1.11. Зобов’язання з виплат працiвникам
Державна програма пенсiйного забезпечення
Компанiя здiйснює вiдрахування до Державного пенсiйного фонду України, фонду соцiального страхування, фонду страхування на випадок втрати працездатностi та фонду зайнятостi на суму, яка розраховується на основi заробiтної плати кожного працiвника. Такi суми вiдносяться на витрати у тому перiодi, в якому вони були вiдрахованi.
Зобов’язання, якщо працiвник надав послугу в обмiн на виплати, якi будуть оплачуватись в майбутньому та витрати, коли пiдприємство споживає економiчну вигоду, що виникає внаслiдок послуги, наданої працiвником в обмiн на виплати працiвником визнаються згiдно МСБО 19 "Виплати працiвникам".
Виплати працiвникам включають:
короткостроковi виплати працiвникам, такi як заробiтна плата, внески на соцiальне забезпечення, оплаченi щорiчнi вiдпустки та тимчасова непрацездатнiсть, виплати при звiльненi
Поточнi (мiсячнi) виплати працiвникам здiйснювати згiдно штатного розкладу та вiдпрацьованого часу.
1.12. Iншi зобов’язання та нарахованi витрати
Iншi зобов’язання та нарахованi витрати вiдображенi за первiсною вартiстю.
1.13.Отриманi аванси
Отриманi аванси вiдображенi за первiсною вартiстю.
1.14. Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок розраховується з використанням балансового методу з урахуванням тимчасових рiзниць мiж балансовими сумами активiв i зобов’язань, що використовуються для цiлей фiнансової звiтностi, i сумами, що використовуються для цiлей оподаткування. Вiдстрочений податок не розраховується по тимчасових рiзницях, якi виникають при початковому визнаннi активiв або зобов’язань, якi не впливають нi на облiковий прибуток, нi на оподатковуваний прибуток. Вiдстрочений податок оцiнюється за ставками оподаткування, якi, як очiкується, будуть застосовуватися до тимчасових рiзниць, коли вони сторнуватимуться, згiдно iз законодавством, що буде чинним на звiтну дату.
Вiдстрочений податковий актив визнається тiльки за умови, якщо iснує ймовiрнiсть отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, по вiдношенню до якого можуть бути використанi
тимчасовi рiзницi. Вiдстроченi податковi активи зменшуються, коли реалiзацiя вiдповiдної податкової вигоди не є вiрогiдною.
1.15. Дiюче пiдприємство
Пiдприємство є дiючим.
Полiтика Компанiї полягає у пiдтриманнi стабiльного рiвня капiталу для забезпечення довiри з боку iнвесторiв, кредиторiв та учасникiв ринку, а також забезпечення подальшого сталого
розвитку господарської дiяльностi,управлiнськi рiшення керiвництва спрямованi на проведення необхiдних заходiв для модернiзацiї виробництва та покращення економiчного стану компанiї.
1. Товарооборот у 2014 роцi Географiчний ринок:Сполучене королiвство - реалiзацiї не було, Європа - 67721,0 тис.грн., Японiя - 129090,0 тис.грн,. Iнший свiт - 4267,0 тис.грн. Разом у 2014 роцi - 201078,0 тис.грн.Товарооборот у 2013 роцi Географiчний ринок:Сполучене королiвство - реалiзацiї не було, Європа - 3560,0 тис.грн. Японiя - 68975,0 тис.грн. Iнший свiт - 14027,0 тис.грн. Разом за 2013 рiк - 86562,0 тис.грн.
2.Операцiйний (збиток)/прибуток спостерiгається пiсля нарахування:
Амортизацiя основних засобiв та iнших сум, списаних матерiальних активiв у 2014 роцi - 3057 тис.грн., у 2013 роцi - 1733,0 тис.грн.,
Збиток вiд списання основних засобiв у 2014 роцi - 4,0 тис.грн., 2013 роцi - 6,0 тис.грн.,
Чистий прибуток вiд курсової рiзницi у 2014 роцi - 3924,0 тис.грн., у 2013 роцi -1390,0 тис.грн.
3.Отриманi вiдсотки та аналогiчнi доходи
Банкiвський вiдсоток у 2014 роцi -102 тис.грн., у 2013 роцi -38 тис.грн.
4.Сплаченi вiдсотки та аналогiчнi витрати
Банкiвський вiдсоток у 2014 роцi - 1377 тис.грн., у 2013 роцi - 282 тис.грн
Витрати по зобов'язанням на випущенi облiгацiї у 2014 роцi -34,0 тис.грн., у 2013 роцi -100,0 тис.грн. Разом витрат у 2014 роцi -1411,0 тис.грн., у 2013 роцi - 382,0 тис.грн.
5.Середньомiсячна чисельнiсть працiвникiв (включаючи директора) на протязi року була: у 2014 роцi - 270 чол., у 2013 роцi -246 чол.
6.Витрати на працiвникiв
Заробiтна плата у 2014 роцi склала - 6261,0 тис.грн., у 2013 роцi - 4926,0 тис.грн.
Вiдрахування на соцiальне страхування у 2014 роцi становили -2364,0 тис.грн., у 2013 роцi - 1842,0 тис.грн.
Разом витрати на працiвникiв у 2014 роцi склали -8625,0тис.грн., у 2013 роцi - 6768,0 тис.грн.
7. Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi.Аналiз нарахувань за перiод
Поточний податок на прибуток у 2014 роцi -358,0 тис.грн., у 2013 роцi -4,0 тис.грн.
8.Iнвестицiї в основний капiтал -Компанiя Brosteam LTD Витрати на 01.01.2014 року -4600,00 тис. дол.США на 31.12.2014 року -4600,00тис.дол.США . Залишкова балансова вартiсть на 31 грудня 2014 року - 4600,0тис.дол.США, на 31 грудня 2013 року -4600,0 дол.США
9.Долi володiння 20% або бiльше
Компанiя Brosteam LTD, країна Англiя, галузь дiяльностi -iнвестицiї, пропорцiя приналежних акцiй -64%
ТОВ "Механiчний завод", країна Україна, галузь дiяльностi - металургiя та машинобудування, пропорцiя приналежних акцiй - 36%
10.Необоротнi активи
Загальна вартiсть на 01 сiчня 2014 року
Повноволодiння землею та будiвлями - 19661178,0 грн.,
Прилади,машини та обладнання -11343221,0 грн.
Арматури та обладнання -9162346,0 грн.
Будiвництво в процесi -
Всього -40166745,0 грн.
Збiльшення (доповнення)
Повноволодiння землею та будiвлями - 14861,0 грн.,
Прилади,машини та обладнання -3812807,0 грн.
Арматури та обладнання -8832721,0 грн.
Будiвництво в процесi -
Всього -12660389,0 грн.
Лiквiдацiя
Повноволодiння землею та будiвлями -
Прилади,машини та обладнання - (358551,0) грн.
Арматури та обладнання -(10041,0) грн.
Будiвництво в процесi -
Всього - (368592,0) грн.
Загальна вартiсть на 31 грудня 2014 року
Повноволодiння землею та будiвлями - 19676039,0грн.
Прилади,машини та обладнання -14797477,0 грн.
Арматури та обладнання -17985026,0 грн.
Будiвництво в процесi -
Всього -52458542,0 грн.
Знецiнення (накопичена амортизацiя) на 01 сiчня 2014 року
Повноволодiння землею та будiвлями - 5854219,0грн.
Прилади,машини та обладнання -7999520,0 грн.
Арматури та обладнання -3347034,0 грн.
Будiвництво в процесi -
Всього -17200773,0 грн.
Нарахування
Повноволодiння землею та будiвлями -943128,0грн.
Прилади,машини та обладнання -1222930,0 грн.
Арматури та обладнання -890653,0 грн.
Будiвництво в процесi -
Всього -3056711,0 грн.
На лiквiдацiю
Повноволодiння землею та будiвлями -
Прилади,машини та обладнання -(354828,0) грн.
Арматури та обладнання -(10041,0) грн.
Будiвництво в процесi -
Всього -(364869,0) грн.
На 31 грудня 2014 року
Повноволодiння землею та будiвлями - 6797347,0грн.
Прилади,машини та обладнання - 8867622,0 грн.
Арматури та обладнання -4227646,0 грн.
Будiвництво в процесi -
Всього - 19892615,0 грн.
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2014 року
Повноволодiння землею та будiвлями - 12878692,0грн.
Прилади,машини та обладнання - 5929855,0 грн.
Арматури та обладнання -13757380,0 грн.
Будiвництво в процесi -
Всього - 32565927,0 грн.
Залишкова вартiсть на 31 грудня 2013 року
Повноволодiння землею та будiвлями - 13806959,0грн.
Прилади,машини та обладнання - 3343701,0 грн.
Арматури та обладнання -5815312,0 грн.
Будiвництво в процесi -
Всього -22965972,0 грн.
У 2014 роцi компанiя продовжувала другий етап модернiзацiї основного виробництва, який полягав у придбаннi обладнання по зовнiшньо-економiчному контракту та установку нових виробничих агрегатiв, якi є бiльш потужними та енергозберiгаючими: роторну пiч, електромагнiтний перемiшувач та пiч для плавки та витримки алюмiнiю.
Введення у дiю в четвертому кварталi принципово нових технологiй дозволило збiльшити обсяг основного виробництва на 55,9 вiдсоткiв, або в натуральному виразi на 2697 тон сплавiв алюмiнiю вторинного.Продовження тексту приміток

11.Запаси товару
на 31 грудня 2014 року
Сировина та витратнi матерiали - 4810,0 тис.грн.
Незавершене виробництво -3466,0 тис.грн.
Готова продукцiя та товари для реалiзацiї - 5849,0 тис.грн.
Разом -14125,0 тис.грн.
на 31 грудня 2013 року
Сировина та витратнi матерiали - 9456,0 тис.грн.
Незавершене виробництво -2010,0 тис.грн.
Готова продукцiя та товари для реалiзацiї - 2314,0 тис.грн.
Разом -13780,0 тис.грн.
Торгова та iнша дебiторська заборгованiсть
Рiвень кредитних ризикiв залежить, головним чином, вiд iндивiдуальних характеристик кожного клiєнта.
Керiвництво не затвердило офiцiйної кредитної полiтики щодо iнших клiєнтiв. Рiвень кредитного ризику затверджується та постiйно контролюється по кожному конкретному значному клiєнту. Компанiя не вимагає застави для забезпечення торгової та iншої кредиторської заборгованостi.Суми авансiв виданих,пов’язанi з передплатою за iмпортовану лiгатуру.
12.Боржники компанiї
на 31 грудня 2014 року
Дебiторська заборгованiсть покупцiв -15676,0 тис.грн.
Iншi дебiтори -8289,0 тис.грн.
Передоплата та накопиченi доходи -3444,0 тис.грн.
Разом -27409,0 тис.грн.
на 31 грудня 2013 року
Дебiторська заборгованiсть покупцiв -2776,0 тис.грн.
Iншi дебiтори -10129,0 тис.грн.
Передоплата та накопиченi доходи -3101,0 тис.грн.
Разом -10129,0 тис.грн.
Торгова кредиторська заборгованiсть представлена заборгованiстю перед вiтчизняними та закордонними постачальниками.
13.Кредитори, платежi яким очiкуються протягом одного року
на 31 грудня 2014 року
Короткостроковi кредити банкiв - 44 тис.грн.
Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями (фiнансовий лiзинг) - 240 тис.грн.
Торговi кредитори - 970,0 тис.грн.
Iншi податки та витрати на соцiальне забезпечення - 778,0 тис.грн.
Iншi кредитори -1621,0 тис.грн.
Разом - 3650,0 тис.грн.
на 31 грудня 2013 року
Iншi короткострокiвi займи -
Торговi кредитори - 373,0 тис.грн.
Iншi податки та витрати на соцiальне забезпечення - 307,0 тис.грн.
Iншi кредитори - 193
Разом - 873,0 тис.грн.
14. З метою довготривалого фiнансування Компанiя випустила облiгацiї з термiном погашення протягом 10 рокiв.
Базвiдсотковi облiгацiї (зi знижкою) на пред'явника, виданi ТОВ "Механiчний завод", валюта - гривнi, обсяг виходу облiгацiй -10000,0тис.грн., знижка по вiдношенню до облiгацiй у вiдсотках -10%, сума нарахованого дисконту по вiдношеню до облiгацiй - 34,0 тис.грн., Погашено заборгованостi у 2014 роцi -7000 тис.грн. Заборгованiсть по 31.12.2014р. - 3000,0тис.грн. Кiнцевий термiн погашення 20.01.2015р.
Iншi довгостроковi зобов'язання у сумi 610 тис.грн. станом на 31.12.2014р. виникли в результатi придбання транспортних засобiв у фiнансовий лiзинг.
Для повноцiнного функцiонування та завершення модернiзацiї виробництва компанiя в 2014 роцi вiдкрила вiдновлювальну кредитну лiнiю термiном погашення до 31.12.2016 року. Станом 31.12.2014р.компанiя має забогованiсть у сумi 18992,0 тис.грн. перед ХФ ПАТ КБ "Приватбанк".
15.Власний капiтал
На 1 сiчня 2014 року
Сукупнi прибутки та збитки -797,0 тис.грн.
Капiтальний резерв - 7740,0 тис.грн.
Разом -8537,0 тис.грн.
Прибуток за рiк - 2981,0 тис.грн.
Визнання активiв та зобовязань за МСФЗ - (111,0) тис.грн.
Разом збиткiв - 111,0 тис.грн.
На 31 грудня 2014 року
Сукупнi прибутки та збитки -3778,0 тис.грн.
Визнання активiв та зобовязань за МСФЗ - (111,0) тис.грн.
Капiтальний резерв - 7740,0 тис.грн.
Разом власний капiтал та резерви - 11407,0 тис.грн.
16.Аналiз змiн в чистих коштах
Грошовi потоки в банках та в касi, початкове сальдо - 4902,0 тис.грн.
Грошовi потоки за рiк -(3136,0) тис.грн.
Сальдо на кiнець звiтного перiоду - 1766,0 тис.грн.
Позики,якi необхiдно погасити протягом одного року - немає.
Чистi грошовi кошти, початкове сальдо - 4902,0 тис.грн.
Грошовi потоки за рiк -(3136,0) тис.грн.
Сальдо на кiнець звiтного перiоду - 1766,0 тис.грн.
17.Операцiї iз зв’язаними сторонами
Компанiя не має пов’язаних сторiн.
18.Операцiї з управлiнським персоналом
Основний управлiнський персонал – це особи, що мають повноваження та несуть вiдповiдальнiсть, прямо або опосередковано, за планування, керiвництво та контроль дiяльностi Компанiї.
19.Податки до сплати
Податки до сплати представленi прибутковим податком, податком на землю та iншими обов’язковими платежами.
20.Гарантiї
Компанiя не надає фiнансових гарантiй.
21.Значнi подiї та операцiї
У перiодi, за який надається цей комплект фiнансової звiтностi, не сталося значних подiй та операцiй, якi б вимагали окремого розкриття згiдно
- немає нетипових за своїм характером, обсягом або впливом статей, якi б впливали на активи, зобов’язання, власний капiтал, чистий прибуток чи на потоки грошових коштiв;
- не було змiн в оцiнках сум, вiдображених у попереднiх промiжних звiтах поточного фiнансового року;
- не було випуску, викупу i погашення боргових i пайових цiнних паперiв;
- дивiденди не сплачувались;
- немає подiй пiсля закiнчення промiжного перiоду, наслiдки яких мали б бути вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за цей промiжний перiод;
- не було змiн у структурi суб’єкта господарювання за промiжний перiод, зокрема об’єднання бiзнесу, придбання чи втрати контролю над дочiрнiми пiдприємствами, та довгостроковими iнвестицiями, прийняття рiшення про реструктуризацiю чи припинення дiяльностi.

Генеральний директор ____________________ Путiлов Станiслав Iсидорович
Головний бухгалтер ____________________ Сушко Олена Миколаївна