Баланс на 30.09.2012 г

 

 

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

 

1

2

3

4

 

I. Необоротні активи

     
 

Нематеріальні активи:

     
 

Залишкова вартість

010

0

0

 

Первісна вартість

011

15

15

 

Накопичена амортизація

012

( 15)

( 15)

 

Незавершенікапітальні інвестиції

020

33

0

 

Основні засоби:

     
 

Залишкова вартість

030

16630

16492

 

Первісна вартість

031

33019

34310

 

Знос

032

(16389 )

(17818 )

 

Довгострокові біологічні активи:

     
 

Справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

 

Первісна вартість

036

0

0

 

Накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

     
 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

 

інші фінансові інвестиції

045

0

0

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

 

Справедлива (залишкова) вартість Інвестиційної нерухомості

055

0

0

 

первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

 

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 0 )

( 0 )

 

Відстрочені податкові активи

060

0

0

 

Гудвіл

065

0

0

 

Інші необоротні активи

070

0

0

 

Гудвіл при консолідації

075

0

0

 

Усього за розділом I

080

16663

16492

 

II. Оборотні активиII.

     
 

Запаси:

     
 

виробничі запаси

100

8519

5509

 

поточні біологічні активи

110

0

0

 

незавершене виробництво

120

214

1052

 

готова продукція

130

5049

6824

 

товари

140

136

109

 

Векселі одержані

150

0

0

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

     
 

чиста реалізаційна вартість

160

4567

7342

 

первісна вартість

161

4567

7342

 

резерв сумнівних боргів

162

( 0)

( 0 )

 

Дебіторська заборгованість за рахунками:

     
 

за бюджетом

170

19952

19767

 

за виданими авансами

180

371

716

 

з нарахованих доходів

190

0

0

 

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

2135

3470

 

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

     
 

в національній валюті

230

480

551

 

у т.ч. у касі

231

0

0

 

в іноземній валюті

240

3328

1179

 

Інші оборотні активи

250

22

214

 

Усього за розділом II

260

44773

46733

 

III. Витрати майбутніх періодів

270

220

298

 

IV. Необоротні і активи та групи вибуття

275

0

0

 

Баланс

280

61656

63523

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

 

1

2

3

4

 

I. Власний капітал

     
 

Статутний капітал

300

33194

33194

 

Пайовий капітал

310

0

0

 

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

 

Інший додатковий капітал

330

0

0

 

Резервний капітал

340

7740

7740

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

1492

1505

 

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

 

Вилучений капітал

370

( 0)

( 0 )

 

Усього а розділом I

380

42426

42439

 

Частка меншості

385

0

0

 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

     
 

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

 

Інші забезпечення

410

0

0

 

Сума страхових резервів

415

0

0

 

Сума часток пере страховиків у страхових резервах

416

0

0

   

417

0

0

   

418

0

0

 

Цільове фінансування

420

0

0

 

Усього за розділом II

430

0

0

 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

     
 

Довгострокові кредити банків

440

0

0

 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

9767

9842

 

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

 

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

 

Усього за розділом ІІІ

480

9767

9842

 

IV. Поточні зобов’язання

     
 

Короткострокові кредити банків

500

1538

0

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

 

Векселі видані

520

0

0

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

2006

2055

 

Поточні зобов’язання за розрахунками:

     
 

з одержаних авансів

540

81

240

 

з бюджетом

550

73

62

 

з позабюджетних платежів

560

0

0

 

зі страхування

570

143

125

 

з оплати праці

580

260

233

 

з учасниками

590

0

0

 

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

 

Зобов’язання,пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

 

Інші поточні зобовязання

610

5362

8527

 

Усього за розділом IV

620

9463

11242

 

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

 

Баланс

640

61656

63523