Баланс на 31.12.2012 г

Баланс на 31.12.2012

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

0

0

- первісна вартість

011

15

15

- накопичена амортизація

012

15

15

Незавершені капітальні інвестиції

020

33

203

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

16630

18297

- первісна вартість

031

33019

36554

- знос

032

16389

18257

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

16663

18500

II. Оборотні активи

Запаси:

Виробничі запаси

100

8519

3752

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

214

190

Готова продукція

130

5049

6230

Товари

140

136

101

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

4567

5326

- первісна вартість

161

4567

5326

- резерв сумнівних боргів

162

(0)

(0)

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

19952

20582

- за виданими авансами

180

371

1154

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

2135

598

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

480

1750

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

3328

37

Інші оборотні активи

250

22

58

Усього за розділом II

260

44773

39778

III. Витрати майбутніх періодів

270

220

290

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

61656

58568

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

33194

38277

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

0

0

Резервний капітал

340

7740

7740

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

1492

1509

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

42426

47526

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

9767

9867

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

9767

9867

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

1538

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

2006

751

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

81

0

- з бюджетом

550

73

66

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

143

126

- з оплати праці

580

260

229

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

5362

3

Усього за розділом IV

620

9463

1175

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

61656

58568

Примітки

За 2012 рiк валюта балансу зменшилася на 3088,0 тис.грн. За перiод сiчень - грудень 2012 року поточнi зобов'язання зменшилися на 5495,0 тис.грн., кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги зменшилась на 1255,0 тис. грн. Заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 9867,0 тис. грн., що складаються iз зобов'язань по облiгацiях - 10000,0 тис.грн. i дисконту по випущених облiгацiях - 133,0 тис.грн.

Керівник

Путiлов Станiслав Ісидорович

Головний бухгалтер

Сушко Олена Миколаївна