Баланс

Баланс I квартал 2015 г.

bal2014-3kv1

bal2015-1kv2

 

Баланс III квартал 2014 г.

 

bal2014-3kv1

bal2014-3kv2

 

Баланс 2 квартал 2014

Баланс 2014 2 кв 1стр

Баланс 1 квартал 2014

Баланс 2014 1 кв 1стр

Баланс 4 квартал 2013

Balans 3 kv 2013 st1 balans2 kv 2013 str2


Баланс 3 квартал 2013

Balans 3 kv 2013 st1 balans2 kv 2013 str2

Баланс 2 квартал 2013

Balans 2 kv 2013 st1

balans2 kv 2013 str2

Баланс на 31.03.2013

баланс

баланс

 

Баланс на 31.12.2012

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

0

0

- первісна вартість

011

15

15

- накопичена амортизація

012

15

15

Незавершені капітальні інвестиції

020

33

203

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

16630

18297

- первісна вартість

031

33019

36554

- знос

032

16389

18257

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

16663

18500

II. Оборотні активи

Запаси:

Виробничі запаси

100

8519

3752

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

214

190

Готова продукція

130

5049

6230

Товари

140

136

101

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

4567

5326

- первісна вартість

161

4567

5326

- резерв сумнівних боргів

162

(0)

(0)

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

19952

20582

- за виданими авансами

180

371

1154

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

2135

598

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

480

1750

- у т.ч. в касі

231

0

0

- в іноземній валюті

240

3328

37

Інші оборотні активи

250

22

58

Усього за розділом II

260

44773

39778

III. Витрати майбутніх періодів

270

220

290

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

61656

58568

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

33194

38277

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

0

0

Резервний капітал

340

7740

7740

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

1492

1509

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

42426

47526

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Вписуваний рядок – з рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

9767

9867

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

9767

9867

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

1538

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

2006

751

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

81

0

- з бюджетом

550

73

66

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

143

126

- з оплати праці

580

260

229

- з учасниками

590

0

0

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

5362

3

Усього за розділом IV

620

9463

1175

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

61656

58568

Примітки

За 2012 рiк валюта балансу зменшилася на 3088,0 тис.грн. За перiод сiчень - грудень 2012 року поточнi зобов'язання зменшилися на 5495,0 тис.грн., кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги зменшилась на 1255,0 тис. грн. Заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями - 9867,0 тис. грн., що складаються iз зобов'язань по облiгацiях - 10000,0 тис.грн. i дисконту по випущених облiгацiях - 133,0 тис.грн.

Керівник

Путiлов Станiслав Ісидорович

Головний бухгалтер

Сушко Олена Миколаївна

 

 


 

 

Звіт про фінансові результати за 2012 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

109744

130899

Податок на додану вартість

015

4961

1631

Акцизний збір

020

0

0

 

025

0

0

Інші вирахування з доходу

030

0

0

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

104783

129268

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

100712

121443

Валовий прибуток:

- прибуток

050

4071

7825

- збиток

055

0

0

Інші операційні доходи

060

2230

1934

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

3404

5100

Витрати на збут

080

2301

3106

Інші операційні витрати

090

360

1088

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

0

0

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

236

465

- збиток

105

0

0

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

22

91

Інші доходи

130

225

61

Вписуваний рядок – з рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

131

0

Фінансові витрати

140

267

123

Втрати від участі в капіталі

150

0

0

Інші витрати

160

194

31

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

22

463

- збиток

175

0

0

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

0

0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

5

863

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

17

0

- збиток

195

0

400

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

0

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

- прибуток

220

17

0

- збиток

225

0

400

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Матеріальні затрати

230

96592

114656

Витрати на оплату праці

240

6615

7176

Відрахування на соціальні заходи

250

2503

2729

Амортизація

260

2039

2582

Інші операційни витрати

270

25

3690

Разом

280

107774

130833

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Середньорічна кількість простих акцій

300

0.000

0.000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

0.000

0.000

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.00000000

0.00000000

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0.00000000

0.00000000

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.00000000

0.00000000

Примітки

ТОВ "Механiчний завод" акцiй не випускало, тому рядки 300-340 не заповнюються. Для визначення обсягу продажу пiдприємство використовує метод нарахувань: продаж визначається у момент, коли вiдбувається вiдвантаження продукцiї, надання послуг. За перiод з сiчня по грудень 2012року дохiд вiд реалiзацiї склав 109744,0 тис. грн., чистий дохiд вiд реалiзацiї - 104783,0 тис. грн., чистий прибуток за 2012 рiк склав 17 тис. грн.

Керівник

Путiлов Станiслав Ісидорович

Головний бухгалтер

Сушко Олена Миколаївна

на 30.09.2012 г.

 

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

 

1

2

3

4

 

I. Необоротні активи

     
 

Нематеріальні активи:

     
 

Залишкова вартість

010

0

0

 

Первісна вартість

011

15

15

 

Накопичена амортизація

012

( 15)

( 15)

 

Незавершенікапітальні інвестиції

020

33

0

 

Основні засоби:

     
 

Залишкова вартість

030

16630

16492

 

Первісна вартість

031

33019

34310

 

Знос

032

(16389 )

(17818 )

 

Довгострокові біологічні активи:

     
 

Справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

 

Первісна вартість

036

0

0

 

Накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

     
 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

 

інші фінансові інвестиції

045

0

0

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

 

Справедлива (залишкова) вартість Інвестиційної нерухомості

055

0

0

 

первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

 

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 0 )

( 0 )

 

Відстрочені податкові активи

060

0

0

 

Гудвіл

065

0

0

 

Інші необоротні активи

070

0

0

 

Гудвіл при консолідації

075

0

0

 

Усього за розділом I

080

16663

16492

 

II. Оборотні активиII.

     
 

Запаси:

     
 

виробничі запаси

100

8519

5509

 

поточні біологічні активи

110

0

0

 

незавершене виробництво

120

214

1052

 

готова продукція

130

5049

6824

 

товари

140

136

109

 

Векселі одержані

150

0

0

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

     
 

чиста реалізаційна вартість

160

4567

7342

 

первісна вартість

161

4567

7342

 

резерв сумнівних боргів

162

( 0)

( 0 )

 

Дебіторська заборгованість за рахунками:

     
 

за бюджетом

170

19952

19767

 

за виданими авансами

180

371

716

 

з нарахованих доходів

190

0

0

 

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

2135

3470

 

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

     
 

в національній валюті

230

480

551

 

у т.ч. у касі

231

0

0

 

в іноземній валюті

240

3328

1179

 

Інші оборотні активи

250

22

214

 

Усього за розділом II

260

44773

46733

 

III. Витрати майбутніх періодів

270

220

298

 

IV. Необоротні і активи та групи вибуття

275

0

0

 

Баланс

280

61656

63523

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

 

1

2

3

4

 

I. Власний капітал

     
 

Статутний капітал

300

33194

33194

 

Пайовий капітал

310

0

0

 

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

 

Інший додатковий капітал

330

0

0

 

Резервний капітал

340

7740

7740

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

1492

1505

 

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

 

Вилучений капітал

370

( 0)

( 0 )

 

Усього а розділом I

380

42426

42439

 

Частка меншості

385

0

0

 

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

     
 

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

 

Інші забезпечення

410

0

0

 

Сума страхових резервів

415

0

0

 

Сума часток пере страховиків у страхових резервах

416

0

0

   

417

0

0

   

418

0

0

 

Цільове фінансування

420

0

0

 

Усього за розділом II

430

0

0

 

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

     
 

Довгострокові кредити банків

440

0

0

 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

9767

9842

 

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

 

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

 

Усього за розділом ІІІ

480

9767

9842

 

IV. Поточні зобов’язання

     
 

Короткострокові кредити банків

500

1538

0

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

 

Векселі видані

520

0

0

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

2006

2055

 

Поточні зобов’язання за розрахунками:

     
 

з одержаних авансів

540

81

240

 

з бюджетом

550

73

62

 

з позабюджетних платежів

560

0

0

 

зі страхування

570

143

125

 

з оплати праці

580

260

233

 

з учасниками

590

0

0

 

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

 

Зобов’язання,пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

 

Інші поточні зобовязання

610

5362

8527

 

Усього за розділом IV

620

9463

11242

 

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

 

Баланс

640

61656

63523

 

 

на 30.06.2012 г

Форма N 1 Код по ГКУД 1801001
Актив Код строки На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
I. Необоротные активы      
Нематериальные активы:      
Остаточная стоимость 010 - -
Первоначальная стоимость 011 15 15
Накопленная амортизация 012 (15) (15)
Незавершенные капитальные инвестиции 020 33 0
Основные средства:      
Остаточная стоимость 030 16630 16250
Первичная стоимость 031 33019 33562
Износ 032 (16389) (17312)
Долгосрочные биологические активы:      
Справедливая (остаточная) стоимость 035 - -
Первичная стоимость 036 - -
Накопленная амортизация 037 (-) (-)
Долгосрочные финансовые инвестиции:      
учитываемых по методу участия в капитале других предприятий 040 - -
другие финансовые инвестиции 045 - -
Долгосрочная дебиторская задолженность 050 - -
Справедливая (остаточная) стоимость инвестиционной недвижимости 055 - -
первичная стоимость инвестиционной недвижимости 056 - -
Износ инвестиционной недвижимости 057 (-) (-)
Отложенные налоговые активы 060 - -
Гудвилл 065 - -
Прочие необоротные активы 070 - -
Гудвилл при консолидации 075 - -
Всего по разделу I 080 16663 16250
       
II. Оборотные активы      
Запасы:      
производственные запасы 100 8519 4929
текущие биологические активы 110 - -
незавершенное производство 120 214 1466
готовая продукция 130 5049 5010
товары 140 136 109
Векселя полученные 150 - -
Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги:      
чистая реализационная стоимость 160 4567 9540
первичная стоимость 161 4567 9540
резерв сомнительных долгов 162 (-) (-)
Дебиторская задолженность по счетам:      
по бюджету 170 19952 19967
по выданным авансам 180 371 762
по начисленным доходам 190 - -
из внутренних расчетов 200 - -
Другая текущая дебиторская задолженность 210 2135 4347
Текущие финансовые инвестиции 220 - -
Денежные средства и их эквиваленты:      
в национальной валюте 230 480 480
в т.ч. в кассе 231 - -
в иностранной валюте 240 3328 36
Прочие оборотные активы 250 22 125
Всего по разделу II 260 44773 46771
III. Расходы будущих периодов 270 220 228
IV. Необоротные активы и группы выбывания 275 - -
Баланс 280 61656 63309

 

Форма N 1 Код по ГКУД 1801001
Пассив Код строки На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
I. Собственный капитал      
Уставной капитал 300 33194 33194
Паевой капитал 310 - -
Дополнительный вложенный капитал 320 - -
Другой дополнительный капитал 330 - -
Резервный капитал 340 7740 7740
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 350 1492 1500
Неоплаченный капитал 360 (-) (-)
Изъятый капитал 370 (-) (-)
Накопленная курсовая разница 375 - -
Всего по разделу I 380 42426 42434
Доля меньшинства 385 - -
II. Обеспечение последующих выплат и платежей      
Обеспечение выплат персоналу 400 - -
Другие обеспечения 410 - -
Сумма страховых резервов 415 - -
Сумма долей пере страховщиков в страховых резервах 416 - -
  417 - -
  418 - -
Целевое финансирование 420 - -
Всего по разделу II 430 - -
III. Долгосрочные обязательства      
Долгосрочные кредиты банков 440 - -
Другие долгосрочные финансовые обязательства 450 9767 9817
Отложенные налоговые обязательства 460 - -
Прочие долгосрочные обязательства 470 - -
Всего за разделом III 480 9767 9817
IV. Текущие обязательства      
Краткосрочные кредиты банков 500 1538 1132
Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам 510 - -
Векселя выданные 520 - -
Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги 530 2006 744
Текущие обязательства по расчетам:      
с полученных авансов 540 81 155
с бюджетом 550 73 64
с внебюджетными платежами 560 - -
по страхованию 570 143 127
по оплате труда 580 260 236
с участниками 590 - -
из внутренних расчетов 600 - -
Обязательства, связанные с необратимыми активами и группами выбытия, удерживаемыми для продажи 605 - -
Другие текущие обязательства 610 5362 8600
Всего по разделу IV 620 9463 11058
V. Доходы будущих периодов 630 - -
Баланс 640 61656 63309

на 31.03.2012 г

Форма N 1 Код по ГКУД 1801001
Актив Код строки На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
I. Необоротные активы      
Нематериальные активы:      
Остаточная стоимость 010 0 0
Первоначальная стоимость 011 15 15
Накопленная амортизация 012 (15) (15)
Незавершенные капитальные инвестиции 020 33 0
Основные средства:      
Остаточная стоимость 030 16630 16213
Первичная стоимость 031 33019 33099
Износ 032 (16389) (16886)
Долгосрочные биологические активы:      
Справедливая (остаточная) стоимость 035 0 0
Первичная стоимость 036 0 0
Накопленная амортизация 037 (0) (0)
Долгосрочные финансовые инвестиции:      
учитываемых по методу участия в капитале других предприятий 040 0 0
другие финансовые инвестиции 045 0 0
Долгосрочная дебиторская задолженность 050 0 0
Справедливая (остаточная) стоимость инвестиционной недвижимости 055 0 0
первичная стоимость инвестиционной недвижимости 056 0 0
Износ инвестиционной недвижимости 057 (0) (0)
Отложенные налоговые активы 060 0 0
Гудвилл 065 0 0
Прочие необоротные активы 070 0 0
Гудвилл при консолидации 075 0 0
Всего по разделу I 080 16663 16213
       
II. Оборотные активы      
Запасы:      
производственные запасы 100 8519 10048
текущие биологические активы 110 0 0
незавершенное производство 120 214 1392
готовая продукция 130 5049 6086
товары 140 136 109
Векселя полученные 150 0 0
Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги:      
чистая реализационная стоимость 160 4567 5833
первичная стоимость 161 4567 5833
резерв сомнительных долгов 162 (0) (0)
Дебиторская задолженность по счетам:      
по бюджету 170 19952 19739
по выданным авансам 180 371 1957
по начисленным доходам 190 0 0
из внутренних расчетов 200 0 0
Другая текущая дебиторская задолженность 210 2135 3648
Текущие финансовые инвестиции 220 0 0
Денежные средства и их эквиваленты:      
в национальной валюте 230 480 480
в т.ч. в кассе 231 0 0
в иностранной валюте 240 3328 42
Прочие оборотные активы 250 22 35
Всего по разделу II 260 44773 49369
III. Расходы будущих периодов 270 220 277
IV. Необоротные активы и группы выбывания 275 0 0
Баланс 280 61656 65859

 

Форма N 1 Код по ГКУД 1801001
Пассив Код строки На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
I. Собственный капитал      
Уставной капитал 300 33194 33194
Паевой капитал 310 0 0
Дополнительный вложенный капитал 320 0 0
Другой дополнительный капитал 330 0 0
Резервный капитал 340 7740 7740
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 350 1492 1496
Неоплаченный капитал 360 (0) (0)
Изъятый капитал 370 (0) (0)
Всего по разделу I 380 42426 42430
Доля меньшинства 385 0 0
II. Обеспечение последующих выплат и платежей      
Обеспечение выплат персоналу 400 0 0
Другие обеспечения 410 0 0
Сумма страховых резервов 415 0 0
Сумма долей пере страховщиков в страховых резервах 416 0 0
  417 0 0
  418 0 0
Целевое финансирование 420 0 0
Всего по разделу II 430 0 0
III. Долгосрочные обязательства      
Долгосрочные кредиты банков 440 0 0
Другие долгосрочные финансовые обязательства 450 9767 9792
Отложенные налоговые обязательства 460 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 470 0 0
Всего за разделом III 480 9767 9792
IV. Текущие обязательства      
Краткосрочные кредиты банков 500 1538 326
Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам 510 0 0
Векселя выданные 520 0 0
Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги 530 2006 7623
Текущие обязательства по расчетам:      
с полученных авансов 540 81 132
с бюджетом 550 73 63
с внебюджетными платежами 560 0 0
по страхованию 570 143 132
по оплате труда 580 260 254
с участниками 590 0 0
из внутренних расчетов 600 0 0
Обязательства, связанные с необратимыми активами и группами выбытия, удерживаемыми для продажи 605 0 0
Другие текущие обязательства 610 5362 5107
Всего по разделу IV 620 9463 13637
V. Доходы будущих периодов 630 0 0
Баланс 640 61656 65859

 

 

на 31.12.2011 г

Форма N 1 Код по ГКУД 1801001
Актив Код строки На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
I. Необоротные активы      
Нематериальные активы:      
Остаточная стоимость 010 0 0
Первоначальная стоимость 011 15 15
Накопленная амортизация 012 (15) (15)
Незавершенные капитальные инвестиции 020 0 33
Основные средства:      
Остаточная стоимость 030 16078 16630
Первичная стоимость 031 30415 33019
Износ 032 (14337) (16389)
Долгосрочные биологические активы:      
Справедливая (остаточная) стоимость 035 0 0
Первичная стоимость 036 0 0
Накопленная амортизация 037 (0) (0)
Долгосрочные финансовые инвестиции:      
учитываемых по методу участия в капитале других предприятий 040 0 0
другие финансовые инвестиции 045 0 0
Долгосрочная дебиторская задолженность 050 0 0
Справедливая (остаточная) стоимость инвестиционной недвижимости 055 0 0
первичная стоимость инвестиционной недвижимости 056 0 0
Износ инвестиционной недвижимости 057 (0) (0)
Отложенные налоговые активы 060 11 0
Гудвилл 065 0 0
Прочие необоротные активы 070 0 0
Гудвилл при консолидации 075 0 0
Всего по разделу I 080 16089 16663
       
II. Оборотные активы      
Запасы:      
производственные запасы 100 6514 8519
текущие биологические активы 110 0 0
незавершенное производство 120 258 214
готовая продукция 130 4354 5049
товары 140 109 136
Векселя полученные 150 0 0
Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги:      
чистая реализационная стоимость 160 4615 4567
первичная стоимость 161 4615 4567
резерв сомнительных долгов 162 (0) (0)
Дебиторская задолженность по счетам:      
по бюджету 170 21879 19952
по выданным авансам 180 2099 371
по начисленным доходам 190 0 0
из внутренних расчетов 200 0 0
Другая текущая дебиторская задолженность 210 1247 2135
Текущие финансовые инвестиции 220 0 0
Денежные средства и их эквиваленты:      
в национальной валюте 230 2840 480
в т.ч. в кассе 231 0 0
в иностранной валюте 240 37 3328
Прочие оборотные активы 250 3 22
Всего по разделу II 260 43955 44773
III. Расходы будущих периодов 270 0 220
IV. Необоротные активы и группы выбывания 275 0 0
Баланс 280 60044 61656

 

Форма N 1 Код по ГКУД 1801001
Пассив Код строки На начало отчетного периода На конец отчетного периода
1 2 3 4
I. Собственный капитал      
Уставной капитал 300 33194 33194
Паевой капитал 310 0 0
Дополнительный вложенный капитал 320 0 0
Другой дополнительный капитал 330 0 0
Резервный капитал 340 7740 7740
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 350 1892 1492
Неоплаченный капитал 360 (0) (0)
Изъятый капитал 370 (0) (0)
Всего по разделу I 380 42826 42426
Доля меньшинства 385 0 0
II. Обеспечение последующих выплат и платежей      
Обеспечение выплат персоналу 400 0 0
Другие обеспечения 410 0 0
Сумма страховых резервов 415 0 0
Сумма долей пере страховщиков в страховых резервах 416 0 0
  417 0 0
  418 0 0
Целевое финансирование 420 0 0
Всего по разделу II 430 0 0
III. Долгосрочные обязательства      
Долгосрочные кредиты банков 440 0 0
Другие долгосрочные финансовые обязательства 450 9667 9767
Отложенные налоговые обязательства 460 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 470 0 0
Всего за разделом III 480 9667 9767
IV. Текущие обязательства      
Краткосрочные кредиты банков 500 0 1538
Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам 510 0 0
Векселя выданные 520 0 0
Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги 530 1404 2006
Текущие обязательства по расчетам:      
с полученных авансов 540 45 81
с бюджетом 550 620 73
с внебюджетными платежами 560 0 0
по страхованию 570 134 143
по оплате труда 580 261 260
с участниками 590 0 0
из внутренних расчетов 600 0 0
Обязательства, связанные с необратимыми активами и группами выбытия, удерживаемыми для продажи 605 0 0
Другие текущие обязательства 610 5087 5362
Всего по разделу IV 620 7551 9463
V. Доходы будущих периодов 630 0 0
Баланс 640 60044 61656

Примечания:
За 2011 год валюта баланса увеличилась на 1612 тыс. грн. в связи с восстановлением производства и реализации продукции.
В 2011 год текущие обязательства увеличились на 1912 тыс. грн., Кредиторская задолженность за товары, работы увеличилось на 602 тыс.грн.
Долгосрочные обязательства составляют 9767 тыс.грн. i состоят из обязательств по облигациям - 10000,0 тыс. грн. i дисконта по выпущенным облигациям - 233 тыс.грн.

Генеральный директор: Путилов Станислав Исидорович

Главный бухгалтер: Сушко Елена Николаевна